GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
1- Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.
2- Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar.
3- Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4- Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir.
5- Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.
6- Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder.
7- Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar.
8- Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.
9- Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır.
10- Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
11- Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.
12- Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.