GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
1- Yüksek lisans düzeyinde edindiği alana özgü temel bilgileri ileri düzeyde uygular.
2- Mesleki ve etik sorumluluk gereklerine uygun davranır.
3- Özgün bir yöntem, tasarım veya uygulamayı alanına veya farklı bir alana uyarlar.
4- Alanına özgü ileri araştırma yöntemlerini kullanır.
5- Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme süreçlerini kullanır.
6- Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.
7- Alana özgü kanıta dayalı araştırmalar yürütür.
8- Alana özgü bireysel ve toplumsal sağlık sorunlarına yönelik yeni yaklaşımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
9- Akademik çalışmalarının sonuçlarını çıktılarını akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur.
10- Alanı ile ilgili sağlık politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini kalite çerçevesinde değerlendirerek çözümler geliştirir.
11- Bilimsel ve teknolojik alanların yanı sıra sosyal ve kültürel alandaki gelişmeleri takip eder.
12- Ulusal ve uluslararası alandaki yenilikleri takip ederek değerlendirir ve toplum yararına kullanır.