GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Uluslararası düzeyde yapılan anlaşmalar, akreditasyon gerekleri, BM, AB ve Dünya Bankası gibi kuruluşların zorunlu kıldığı çevre yönetimi planlarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli boyutunun çevre olarak karşımıza çıkması, tüm ekonomik planlara yansıtılması gerekliliği, sanayi ve çevre arasındaki ilişkiler doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına yönelik çok sayıda ulusal ve uluslararası mevzuatın oluşturulmasına neden olmuştur.

Türkiye''de çevre konuları ile ilgilen çok sayıda kamu kurumu bulunmakta olup (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri, Devlet Meteoroloji İşleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı), her kurum sadece kendi görev tanımı doğrultusunda bürokrasideki görevini gerçekleştirmekte büyük resmi görememektedir. Kamu kurumlarında karar verme süreçlerinde bilimsel ve bütüncül bakış açısının sağlanmasına yönelik eğitim programlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Meslek odalarının, uzman kurumların ve ya danışmanlık firmalarının düzenlediği kısa süreli sertifika kursları bu kapsamda değerlendirilemezler. 

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği, Birinci Bölüm, Amaç ve Kapsam Madde1, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik (1)(2) Birinci Bölüm, Amaç, Kapsam, Tanımlar, Madde 1, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Birinci Bölüm, Genel Hükümler, Madde 2'' de belirtilen çalışmaları yürütmek veya yapılan çalışmaların bu hükümlere uygunluğunu denetlemek amacıyla istihdam edilecek elemanların çevre konularında disiplinler arası işbirliğine yatkın, çevre konularını bütüncül bir bakış açısıyla kavrayan, konularında uzman bir ekip tarafından doktora seviyesinde bir eğitim ile yetiştirilmiş olması gerekir.

Çevre bilimlerinin hızlı gelişiminin, öneminin ve Dünya’da bu alanda sağlanan teknolojik ilerlemelerin, Gazi Üniversitesi tarafından da yakalanması gereklidir. Bu sebeple çevre bilimlerinde doktora düzeyinde öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlayarak, bilimsel literatüre katkıda bulunması gerekmektedir.