GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Dersleri başarı ile tamamlamak ve tez savunma sürecini başarı ile tamamlamak. Ana bilim/bilim dalındaki dersler, zorunlu ve seçmeli olarak iki grupta toplanır. Ana bilim/bilim dalı akademik kurul kararı ile belirlenen iki adet zorunlu dersi ve 6 adet seçmeli ders dahil en az sekiz ders alması zorunludur. Bunun yanında  doktora programı için seminer, tez hazırlık, doktora yeterlik, tez çalışması ve yüksek lisans programında almadı ise “Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik” dersleri alınması  gerekmektedir. Azami 8 yarı yıl süren doktora programından mezun olabilmek için en için en az 240 krediyi almak gerekmektedir.