GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
1) Doktora programlarında; yüksek lisans derecesi aldıktan sonra doktoraya başlayan öğrenciler için programın normal süresi öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl,azami süresi on iki yarıyıldır.

2) Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışmaları ve tez savunma sınavından oluşur. Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 27 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersile seminer dâhil en az 10 ders ile tez hazırlık dersi, uzmanlık alan dersi,yeterlik dönemi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Daha önce tezli yüksek lisans programında bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders almış öğrenciler bu dersi tekrar almak zorunda değildir. Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği dersinin lisansüstü eğitiminde bir kez alınması yeterlidir. Bu öğrenciler 24 kredilik 9 ders alarak ders yükünü tamamlar.Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer ve kredili derslerin AKTS değerleri anabilim dalı akademik kurulu önerisi ile ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

3)Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır.Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayan veya 3.00/4.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.


4) Doktora yeterlik sınavının amacı,öğrencinin temel konularda bilgi derinliğine sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora programının ders yükümlülüklerini başarıyla ve en az 3.00/4.00 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Genel not ortalaması 3.00/4.00’ın altında olanlarda bu şart sağlanana kadar danışmanın uygun göreceği ders/dersler tekrar aldırılır.Bu derslerin alımı sırasında geçen süre, azami süreden kullanılmış sayılır.

5) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesiönünde sözlü olarak savunur.

6) Öğrencinin doktora tezinin sonuçlanabilmesi için enaz üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

7) Öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından onaylanan tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlüolarak savunur. Doktora tezi savunmaya alınmadan önce, danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tez enstitüye sunulur.

8) Öğrencinin danışmanıyla birlikte hazırladığı en azbir adet bilimsel makalesinin; SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ya da Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca Doçentlik sınavında kabul edilen alan indekslerinde yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması (DOI numarası almış olmak), şartlarından birini yerine getirmesi doktora tez savunma jürisininkurulması için ön şart olarak aranır.