GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerimizin doktora derecesi alabilmeleri için Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği''''ne göre doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi aldıktan sonra başlayan öğrenciler için azami altı yıl, dört yıllık lisans derecesi aldıktan sonra başlayan öğrenciler için ise azami dokuz yıldır.

Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

Doktora programı; yüksek lisans derecesine sahip öğrencilerin 21 krediden az olmamak üzere en az yedi farklı ders, bir seminer ile yeterlik sınavını başarmaları, tezlerini tamamlamaları ve jüri önünde savunmaları ve jüri tarafından başarılı bulunmaları halinde tamamlanmış olur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise doktora programı toplam kırk iki krediden az olmamak üzere alacağı dersler ile seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Tez çalışması kredisizdir. Öğrencinin tez çalışmaları sırasında danışmanın önerisi ve FBE Yönetim Kurulu kararı ile bir Tez İzleme Komisyonu atanır. Her altı ayda bir toplanarak öğrencinin çalışma döneminde yaptığı çalışmaları inceleyen ve gerekli önerilerde bulunan Tez İzleme Komitesi toplantılarında öğrenci başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve sonuç üç gün içerisinde FBE'''' ne bildirilir.