GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
- Beden eğitimi ve spor terminolojisini açıklayabilme ve gelişimsel özelliklerini tanımlayabilme, çalışma alanları ve bölümleri ile ilgili bilgileri kullanabilme
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmak için etkili öğretim yöntem ve teknikleri geliştirme ve uygulama
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Bilimsel makale okuma, değerlendirme
- Alanıyla ilgili düzenlenen kongre, sempozyum, seminer gibi bilgi alma ve bilgi aktarma kaynaklarını kullanabilme
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Beden eğitimi ve spor alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
- Beden eğitimi ve spor alanı ile ilişkili gruplarla en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
- Beden eğitimi ve spor alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme
Alana Özgü Yetkinlik
- Beden eğitimi ve spor ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, deneysel yöntemler ile hipotez çözme becerisi kazanabilme
- Beden eğitimi ve spor uygulamalarında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme
- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
- Mesleki, bilimsel ve etik değerleri kavrayabilme
- Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili bilgi ve gelişmelerin ilgili paydaşlara (öğretmen, akademisyen, MEB idarecileri, lisans ve lisansüstü öğrenciler vb.) tanıtılmasında katkıda bulunma