GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam kırk iki krediden az olmamak üzere alacağı dersler ile uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisizdir. Doktora programının toplam AKTS kredisi 240’dır. Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi aldıktan sonra başlayan öğrenciler için azami altı yıl, dört yıllık lisans derecesi aldıktan sonra başlayan öğrenciler için ise azami dokuz yıldır. Öğrenciler aldıkları dersleri altı yıl içerisinde tamamlamak zorundadırlar. Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 75 puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içerisinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Doktora tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla ana bilim dalının adının yer aldığı bir diploma verilir. Detaylı bilgi için http://fbe.gazi.edu.tr/posts/view/title/yonetmelik-24225 linkine bakınız.