GAZI UNIVERSITY INFORMATION PACKAGE - 2019 ACADEMIC YEAR

COURSE DESCRIPTION
ELECTIVE -IV (SOCIAL AND COMMERCIAL GROUP MUSICS)/ME330A
Course Title: ELECTIVE -IV (SOCIAL AND COMMERCIAL GROUP MUSICS)
Credits 2 ECTS 2
Semester 6 Compulsory/Elective Elective
COURSE INFO
 -- LANGUAGE OF INSTRUCTION
  Turkish
 -- NAME OF LECTURER(S)
  Yrd. Doç. Murat KARABULUT
 -- WEB SITE(S) OF LECTURER(S)
  www.gef-guzelsanatlar-muzik.gazi.edu.tr
 -- EMAIL(S) OF LECTURER(S)
  -
 -- LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT
1) Learns music of social working groups
2) Learns music of professional groups
3) compasses the place and importance of music of social working groups. Learns their relations with close diciplines
4) He does concept and definition about social groups

 -- MODE OF DELIVERY
  The mode of delivery of this course is Face to face
 -- PREREQUISITES AND CO-REQUISITES
  There is no prerequisite or co-requisite for this course.
 -- RECOMMENDED OPTIONAL PROGRAMME COMPONENTS
  There is no recommended optional programme component for this course.
 --COURSE CONTENT
1. Week  Job and career, according to general information about the music.
2. Week  Fisherman Music
3. Week  Tradesmen Music
4. Week  Farmers Music
5. Week  Sufi Music
6. Week  Military Music, Bandit Music,
7. Week  Midterm Exam
8. Week  Music for Social Group
9. Week  Ahilik and Ahi Music
10. Week  Yarenlik and Yaren Music
11. Week  Music in Kürsübaşı Chats
12. Week  Music in Sıra Gecesi
13. Week  Barana Sohbetleri and music.
14. Week  Youth Groups and Gezek
15. Week  Final Exam
16. Week  -
 -- RECOMMENDED OR REQUIRED READING
  Sadi Yaver ATAMAN, Memleket Havaları Esnaf Türküleri, İstanbul, 1954.ATAMAN, Sadi Yaver; Esnaf Türküleri, İstanbul, 1954. Eski Türk Düğünleri, Ankara, 1992.USLU, Necati Asım; "Çankırı Yaren Sohbetleri ı-II" Akademi Mecmuası, Nisan-Temmuz, İstanbul, 1986. GAZİMİHAL, M. Ragıp; Konya'da Musıkî, Ankara, 1947. Notalarla Harput Musikisi ı-II, Elazığ Valiliği, Elazığ, 1999.Filiz BİNGÖLÇE, Kadın İş Türküleri, Altüst Yayınları, 2011 TRT Müzik Dairesi Başkanlığı, Konularına Göre Notalarıyla Türküler 4 - İş Türküleri, Mizahi Türküler, Mevsimlerle İlgili Türküler, ÖRNEK, Sedat Veyis, Türk Halk Bilimi, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara, 2000. BORATAV, Pertev Naili, 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yayınevi ALANGU, Tahir; Türkiye Folkloru El kitabı, Adam Yay., İstanbul, 1983. EKİCİ, Metin "Halk Bilgisi Derleme ve İnceleme Yöntemleri" ÖZDEMİR, Nebi, Medya Kültür ve Edebiyat, Geleneksel Yay., 2008. ÖZDENİR, Nebi, Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü, Akçağ Yay., İstanbul, 2005. OĞUZ, Öcal ve
 -- PLANNED LEARNING ACTIVITIES AND TEACHING METHODS
  -
 -- WORK PLACEMENT(S)
  -
 -- ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA
 
Quantity
Percentage
 Mid-terms
1
20
 Assignment
1
10
 Exercises
0
0
 Projects
0
0
 Practice
1
10
 Quiz
0
0
 Contribution of In-term Studies to Overall Grade  
40
 Contribution of Final Examination to Overall Grade  
60
 -- WORKLOAD
 Efficiency  Total Week Count  Weekly Duration (in hour)  Total Workload in Semester
 Theoretical Study Hours of Course Per Week
0
 Practising Hours of Course Per Week
14
2
28
 Reading
0
 Searching in Internet and Library
0
 Designing and Applying Materials
0
 Preparing Reports
0
 Preparing Presentation
0
 Presentation
0
 Mid-Term and Studying for Mid-Term
2
2
4
 Final and Studying for Final
3
3
9
 Other
4
4
16
 TOTAL WORKLOAD: 
57
 TOTAL WORKLOAD / 25: 
2.28
 ECTS: 
2
 -- COURSE'S CONTRIBUTION TO PROGRAM
NO
PROGRAM LEARNING OUTCOMES
1
2
3
4
5
1Music teacher, scholar, artist-educator in public and private art institutionsX
2Having the Traditional Turkish folk music theory and repertoire knowledge.X
3Having the Traditional Turkish art music theory and repertoire knowledge.X
4Practising the classical Western music Harmony and hearing education.
5Playing the compositions of Turkish and Western composers.
6Playing the folk music songs with BağlamaX
7Playing and accompany the children songs with recorder and guitar
8Having information about music history an Turkish music history.X
9Gaining experience by opurtinity of public schools.X
10Gaining performance experience on orchertra and choir lessons.X