GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Herkesin anlayabileceği tanımıyla canlı bilimi veya biyoloji, hayatıngizemlerini anlayabilmek için canlıları ve canlılıkla ilgili tüm olayları inceleyenbir bilim dalıdır. Biyolojinin; botanik, zooloji ve tıp gibi birçok dalınıntarihçesi oldukça eskidir. Ancak, bunları tek bir kategori altında toplayanbiyoloji biliminin ortaya çıkışı 19. yüzyılda olmuştur. Biyolojiye duyulanilginin ana sebepleri arasında insanların hayata hükmetme ve doğal kaynaklarıkullanma istekleri yatmaktadır. İlginin bir diğer kısmı ise, doğayı kontroletme isteğinden çok, onu anlama isteğinden gelmektedir. Çünkü günümüzde karşıkarşıya kaldığımız birçok çevresel sorunların ana sebepleri arasında insanlığınDünya''''da sürekli olagelen birçok doğa olayını yeterince iyi anlayamamış olmasıdır.Yaşamın temel unsuru canlılıktır. Bu nedenle geleceğin en önemli bilimdallarından biri de biyoloji olacaktır. Bölümümüzün temel amacı, günümüzihtiyaçlarına göre yaşam bilimleri alanında hem teorik, hem de uygulamabilgileriyle donanmış, uygun araştırma imkânlarını kullanarak, bilgininüretilmesi ve uygulanmasını görev edinmiş, donanımlı, cesaretli, girişimciniteliklerde biyologlar yetiştirmektir. Bu amaçla, bölümümüz 2012 yılında GaziÜniversitesi Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup,bölümümüzde 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Bölüm müfredatı genel biyoloji, botanik, zooloji, moleküler biyoloji, hidrobiyolojive ekoloji anabilim dallarının genel çerçevesindeki derslerden oluşmaktadır.Ayrıca, öğrenim gören öğrencilerimizin Erasmus ve Farabi gibi yurt içi ve yurtdışı diğer üniversitelerle bir dönemlik veya yıllık öğrenci değişim programlarındanfaydalanarak yeni deneyimler kazanmaları da teşvik edilmektedir.