GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MEKANİK TİTREŞİMLER/MM451
Dersin Adı: MEKANİK TİTREŞİMLER
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Doğal frekans tanımı
Bir serbestlik dereceli sistemlerin hareket denklemlerinin elde edilmesi
Bir serbestlik dereceli sistemlerin serbest titreşimleri
Bir serbestlik dereceli sistemlerin zorlanmış titreşimleri
Titreşim izolasyonu
Kuru sürtünme
İki serbestlik dereceli sistemlerin serbest titreşimleri

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Mekanik titreşimlerin kısa tarihi, Mekanik titreşim çalışmanın önemi, Titreşimlerin temel kavramları; titreşim, titreşimlerin temel elemanları
2. Hafta  TİTREŞİMLERİN SINIFLANDIRILMASI: Zorlamalı ve zorlamasız
3. Hafta  TİTREŞİM ANALİZİ PROSEDÜRÜ: Yay elemanı, kütle veya atalet elemanı, sönümleme elemanı, kütle elemanı, harmonik hareket, harmonik hareketin analizi
4. Hafta  BİR SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLERİN TİTREŞİMİ: Öteleyen bir serbestlik dereceli zorlamasız sistemlerin hareket denklemi, hareket denkleminin çözümü
5. Hafta  SÖNÜMLEMELİ TİTREŞİMLER: Bir serbestlik dereceli zorlamasız
6. Hafta  ZORLAMALI TİTREŞİMLER: Harmonik zorlamalı sönümsüz titreşimlerin hareket denklemi ve çözümü, vuru (beating), rezonans ve tabii frekans.
7. Hafta  ZORLAMALI TİTREŞİMLER: Sönümlü sistemlerin harmonik olarak zorlanması, genel zorlamaya sönümlü sistemin cevabi, konvolasyon entegrali, tepki spektrumu
8. Hafta  İKİ SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLERİN TİTREŞİMİ: İki serbestlik dereceli sönümsüz serbest sistem için hareket denkleminin elde edilmesi, çözümü ve yorum
9. Hafta  TABİİ FREKANSLAR VE MOD ŞEKİLLERİ: Koordinat esleme ve tabii koordinatlar, koordinat transformasyonu, titreşim modları, nodlar.
10. Hafta  DİNAMİK TİTREŞİM SÖNÜMLEYİCİ: Dinamik titreşim sönümleyicinin çalışması, sönümsüz dinamik sönümleyici, sönümlü dinamik sönümleyici.
11. Hafta  YARI BELİRLİ SİSTEMLER: Yarı belirli sistemlerin titreşimleri, kararlılık, örnek uygulama çalışması.
12. Hafta  TABİİ FREKANS VE MOD ŞEKİLLERİ: Dunkerley formülü, Rayleigh metodu, kirişlerin ve şaftların tabii frekanslarının ve mod şekillerinin bulunması.
13. Hafta  TABİİ FREKANS VE MOD ŞEKİLLERİ: Holzer metodu, matris iterasyon metodu, Jacobi Metodu, diğer metotlara kısa bir bakış.
14. Hafta  ÇOK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLER: Çok serbestlik dereceli sistemlerin titreşimine genel bakış, matris metotlarına giriş,
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
3
15
 Materyal tasarlama, uygulama
2
2
4
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
4
24
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
6
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr. Tuncay KARAÇAY , Prof.Dr. Nizami AKTÜRK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (karacay@gazi.edu.tr , nakturk@gazi.edu.tr)