GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SONLU ELEMANLAR ANALİZİNE GİRİŞ/MM413
Dersin Adı: SONLU ELEMANLAR ANALİZİNE GİRİŞ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.
Makine Mühendisliği alanındaki problemleri araştırır, tanımlar, formüle eder ve çözer, buna bağlı olarak bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
Amaçlardan biri bilgi ve araştırma kaynaklarına erişmek, veritabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanmaktır.
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze anlatım ve uygulama.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Sayısal metotlar, enerji metodları.
2. Hafta  Sonlu elemanlar metodu ile bir boyutlu problemlerin modellenmesi.
3. Hafta  Minimum potansiyel enerji formülasyonu. Ağırlıklı kalıntı yöntemleri
4. Hafta  Kafes sistemlerin sonlu elemanlar yöntemiyle modellenmesi. ANSYS paket programına giriş.
5. Hafta  İki ve üç boyutlu kafes sistemleri. ANSYS paket programıyla kafes sistem çözümlemeleri.
6. Hafta  Bir boyutlu ağ elemanları için doğrusal, kuadratik ve kübik elemanlara ait şekil fonksiyonların çıkarımları.
7. Hafta  İki boyutlu düzlemsel elastisite problemlerinin ANSYS çözümlemeleri. Dikdörtgen elemanların şekil fonksiyonları.
8. Hafta  Lineer üçgen elemanların şekil fonksiyonlarının çıkarımı.
9. Hafta  2 boyutlu düzlem elemanların tanımlamaları.
10. Hafta  Düzlemsel elastisite problemlerinin değişik elemanlar kullanarak ANSYS programıyla çözümlemeleri.
11. Hafta  Kiriş problemeleri.
12. Hafta  Kiriş problemlerinin ANSYS paket programı ile çözümlemeleri.
13. Hafta  ANSYS koduyla üç boyutlu örnek problemler; Katı cisimler mekaniği problemleri.
14. Hafta  ANSYS koduyla üç boyutlu örnek problemler; Isı transferi ve titreşim problemleri.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
7
7
 Uygulama
5
1
 Projeler
1
8
 Pratik
5
1
 Quiz
3
2
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
14
1
14
 Rapor hazırlama
3
1
3
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
5
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
5
15
 Diğer
5
3
15
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
119
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Ezgi GÜNAY)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (egunay@gazi.edu.tr)