GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENGINEERING ECONOMICS/ME315
Dersin Adı: ENGINEERING ECONOMICS
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Dönemsel maliyetler ve birim maliyet arasındaki bağlantıyı anlar.
Projeler arasında nasıl bir seçim yapılacağı konusunda bilgi sahibi olur ve bir projenin veya birden fazla proje arasında başa baş noktasını hesaplaya
Paranın zaman değerini ve faiz ile bağlantısını kavrar.
Farklı para akış dağılımlarını tek bir para değerine ve birbirlerine çevirmeyi öğrenir.
Bir projenin fizibilitesini (ekonomik açıdan yeterliliğini) nasıl hesaplayacağını kavrar.
Enflasyon, amortisman, işletme sermayesi, pazar değeri gibi bir projede olabilecek çeşitli para akış türlerini kavrar ve bir projenin değerlendirmesin
Fizibilite çalışmaları yapabilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Sınıfta projeksiyon kullanılarak ve tahtaya yazarak öğretme.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  GİRİŞ: Mühendislik Ekonomisinin Önemi ve Temelleri, Karar Verme ve Proseslerin Seçiminin Tanımlanması, Muhasebe Çalışmaları, İmalat 1-İşletmelerinde M
2. Hafta  GİRİŞ: Mühendislik Ekonomisinin Önemi ve Temelleri, Karar Verme ve Proseslerin Seçiminin Tanımlanması, Muhasebe Çalışmaları, İmalat İşletmelerinde Mal
3. Hafta  MALİYET KAVRAMLARI: Maliyet Terminolojisi, Maliyet Güdümlü Tasarım Optimizasyonu, Başa-Baş Noktası Uygulaması, Bugünkü Ekonomi Çalışmaları
4. Hafta  PARA-ZAMAN İLİŞKİLERİ VE DEĞERİ: Faizin anlamı, Basit Faiz, Bileşik Faiz, Değer Kavramı, Nominal ve Efektif Faiz Hesaplamaları
5. Hafta  PARA-ZAMAN İLİŞKİLERİ VE DEĞERİ: Faizin anlamı, Basit Faiz, Bileşik Faiz, Değer Kavramı, Nominal ve Efektif Faiz Hesaplamaları
6. Hafta  PARA-ZAMAN İLİŞKİLERİYLE İLGİLİ UYGULAMALAR (BİR PROJENİN EKONOMİK YETERLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ): Kabul edilebilir en az gelir oranı, Bugünkü değer met
7. Hafta  PARA-ZAMAN İLİŞKİLERİYLE İLGİLİ UYGULAMALAR (BİR PROJENİN EKONOMİK YETERLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ): Kabul edilebilir en az gelir oranı, Bugünkü değer met
8. Hafta  ALTERNATİFLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: Alternatiflerin karşılaştırılmasında temel kavramlar, Çalışma periodu, Durum 1 ve 2: Alternatiflerin faydalı ömürle
9. Hafta  ALTERNATİFLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: Alternatiflerin karşılaştırılmasında temel kavramlar, Çalışma periodu, Durum 1 ve 2: Alternatiflerin faydalı ömürle
10. Hafta  PROJELERİN KOMBİNASYONU: Yatırım projelerinin sınıflandırılması, Proje gruplarının ekonomik değerlendirmesi, Hedef programlama uygulamaları
11. Hafta  PROJELERİN GERÇEK ZAMANLI PARA AKIŞLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: Amortisman hesaplamaları, Yatırımın borç alınarak yapılması, İşletme Sermayesi
12. Hafta  PROJELERİN GERÇEK ZAMANLI PARA AKIŞLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: Amortisman hesaplamaları, Yatırımın borç alınarak yapılması, İşletme Sermayesi
13. Hafta  ENFLASYONUN ETKİSİ VE PROJE DEĞERLENDİRMEDE BELİRSİZLİKLER: Enflasyonun tanımı ve formülasyonu, Enflasyonun proje nakit akışlarına etkisi
14. Hafta  ENFLASYONUN ETKİSİ VE PROJE DEĞERLENDİRMEDE BELİRSİZLİKLER: Enflasyonun tanımı ve formülasyonu, Enflasyonun proje nakit akışlarına etkisi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
3
15
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
13
2
26
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
9
2
18
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
7
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
7
7
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Mustafa YURDAKUL)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/yurdakul)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (yurdakul@gazi.edu.tr)