GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ŞEHİRCİLİK PROJESİNE GİRİŞ (ÖD)/SBP 163
Dersin Adı: ŞEHİRCİLİK PROJESİNE GİRİŞ (ÖD)
Dersin Kredisi: 8 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Nilgün Görer Tamer,Doç.Dr.Ayşe Tekel,Öğr.Görv.Dr.Nilüfer Gürer,Dr.Aybike Ceylan Kızıltaş,Yarı Zamanlı Öğr.Görv.Arzu Sert,Arş.Gör.NihanO
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/gorer, http://websitem.gazi.edu.tr/site/atekel, http://w3.gazi.edu.tr/~ngurer/, http://w3.gazi.edu.tr/web/aybike/, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/oyamemluk
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gorer@gazi.edu.tr,tekelaye@gmail.com,nilufergurer@gmail.com,aybike.ceylan@gmail.com,oyamemluk@gmail.com,arzusert65@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrencinin görsel düşünme yetilerinin geliştirilmesi
Öğrencinin yaratıcı gücünün ortaya çıkarılması
Öğrencinin düşüncelerini ifade edebileceği sistematik görsel bir dil geliştirmesi
Temel tasarım ilke, araç ve elemanlarını kullanma becerisi
Teknik çizim becerisi
Soyutlama becerisi
Parça bütün ilişkisini anlama, kavrama becerisi
Göz - zihin ve el arasında görsel düşünme için gerekli koordinasyonun sağlanması
İki ve üç boyutlu tasarım becerisi
Şehir planlama ve tasarımı için gerekli görsel dilin kurgusal araçlarını kullanma becerisini kazanması
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Ders yüz yüze, uygulamalı ve deneysel olmak üzere farklı biçimlerde verilmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Dersin eş koşulu sanat tarihi, görsel sanatlar alanında derslerin alınması, kurslara katılım
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Sanat Tarihi, Bilimsel Düşüncenin Evrimi, Şehir Planlamasına Giriş dersleriyle ŞBP 163 dersinin öğrenci tarafından ilişkilendirilmesi ufuk açıcı ürünlerin elde edilmesini sağlar
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin ve atölye çalışmasının özelliklerinin tanıtımı: Atölye oryantasyon eğitimi
2. Hafta  Gestalt Kuramı, görsel algı:Parça-bütün ilişkisi ve bütünün organizasyon kuralları düzen kavramını içeren temrinler
3. Hafta  Görsel eğitimin temel kavramlarının tanıtılması (temel tasarım elemanları, araçları ve ilkeleri)
4. Hafta  Görme eksersizleri, soyutlama çalışmaları
5. Hafta  Sınav/ Jüri (2 boyutlu çalışmalar)
6. Hafta  Teknik çizim / eskiz çalışmaları
7. Hafta  Birlik, çeşitlilik, süreklilik, ritim, grup ve hiyerarşi kavramlarına odaklanan temalı üç boyutlu çalışmalar "boşluğun / hacmin tasarlanması"
8. Hafta  Teknik çizim / eskiz çalışmaları
9. Hafta  Kritikler doğrultusunda temalı projenin geliştirilmesi
10. Hafta  Sınav/ Jüri (3 boyutlu çalışmalar)
11. Hafta  İnsan –mekan ilişkisinde temel eylemlerin tanıtımı
12. Hafta  Mekanda İzler (devingen, değişken ve sürekli)
13. Hafta  Mekanda kenarlar, düğümler
14. Hafta  Kritikler doğrultusunda temalı projenin geliştirilmesi
15. Hafta  Kritikler doğrultusunda temalı projenin geliştirilmesi
16. Hafta  Kritikler doğrultusunda temalı projenin geliştirilmesi
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -Bayraktar,N.,Tamer Görer, N.,Tekel, A.,Gürer, N.,Kızıltaş Ceylan, A., Köroğlu Armatlı, B. "Görsel Eğitimde yaratıcılık ve Temel Tasarım", 2012, Nobel Yayıncılık, Ankara. -Arnheim, R. (1974). Art and Visual Perception: a psychology of the creative eye, the new version, Berkeley, Calif. : University of California Press. - Ching, F. (2002). Mimarlık, Biçim, Mekan ve Düzen, Çev: Sevgi Lökçe, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, 2.Baskı, İstanbul. - Denel, B. (1981). Temel Tasarım ve Yaratıcılık, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Basım İşliği, Ankara. - Günay, B., (2007 b), “ Gestalt Theory and City Planning Education”, Journal of the Faculty of Architecture-METU, June Ankara. - Lauer, D., Pentak, S., (2005), Design Basics, Thomson Wadsworth, Second Edition, USA. - Stebbing, P.D., (2004), “A Universal Grammar for Visual Composition ?, LEONARDO, vol:37, no:1, s.63-70.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Ağırlıklı olarak eğitim sürecinde öğrenci aktif bir rol oynar. Atölyede "yaparak öğrenme” yaklaşımı izlenmektedir. Ev ödevleri, atölyede uygulamalı alıştırma ödevleri
 -- STAJ / UYGULAMA
  Söz Konusu Değil
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
20
 Ödev
8
10
 Uygulama
8
10
 Projeler
2
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
5
80
 Haftalık uygulamalı ders saati
16
5
80
 Okuma Faaliyetleri
4
2
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
2
8
 Materyal tasarlama, uygulama
4
2
8
 Rapor hazırlama
2
1
2
 Sunu hazırlama
4
3
12
 Sunum
4
2
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
6
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
2
6
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
9
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X