GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KENTSEL KORUMA/SBP 3013
Dersin Adı: KENTSEL KORUMA
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Kentsel korumada, planlama yöntem ve teknikleri.
Ulusal ve Uluslararası kentsel koruma yaklaşımları ve ilkeleri.
Kentsel koruma ve kentsel koruma ile planlamanın karşılıklı etkileşimi.
Kentsel koruma sürecinde koruma, muhafaza etme, sağlık(lı)laştırma, canlandırma gibi kavram ve müdahaleleri öğrenme ve deneyim kazanma.
Yer'in karakteristik özelliklerine göre; koruma planlaması sürecinin her aşamasında veri toplama, veri üretme, analiz tekniklerini kullanma.
Kentsel gelişmede doğal kaynaklar, sosyal değerler ve kültürel mirasın sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarda sürdürülebilirliği.
Kentsel yerleşmelerde sosyal, kültürel ve fiziksel çevrede kimlik ögeleri.
Kültürel mirası koruyarak, planlı kentsel gelişmeyi sağlamak.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yerinde inceleme, müze ziyaretleri ve yüz yüze eğitim yöntemleriyle yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Tanışma, dersi ve kaynakları tanıtma
2. Hafta  Kentsel Koruma Kavramı ve (Doğal, Kültürel ve Karma) Koruma Alanları
3. Hafta  Kentsel Korumanın Evrimi
4. Hafta  Kentsel Korumada Temel Kavramlar ve Terminoloji Kentsel
5. Hafta  Kentsel Korumada Temel Kavramlar ve Terminoloji Kentsel
6. Hafta  Kentsel Koruma Planlamasında Ulusal ve Uluslararası Kurumlar, Yaklaşımlar ve İlkeler.
7. Hafta  Kentsel Korumada Güncel Açılımlar (Kentsel Arkeoloji, Endüstri Mirası, Kırsal Sit Alanları gibi)
8. Hafta  1. Vize Sınavı
9. Hafta  Türkiye'de Koruma Mevzuatı ve Kurumsal Yapı
10. Hafta  Miras Yönetimi Politika ve Araçları; Alan Yönetimi Planı ve örnekleri
11. Hafta  Türkiye'de Koruma İmar Plan İşlemleri, Organizasyonu, Finansmanı ve Katılım
12. Hafta  Türkiye'de Farklı Miras Alanlarına Göre Farklı Koruma İmar ve Yönetim Planları
13. Hafta  2. vize sınavı
14. Hafta  Kentsel Korumada Müdahale Biçimleri
15. Hafta  Türkiye'de Uygulamadaki Koruma İmar Planı Örneklerini İnceleme ve Değerlendirme
16. Hafta  Dersin Değerlendirilmesi
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
2
24
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
4
3
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
3
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
4
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
3
9
 Diğer
1
2
2
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr. Nevin Turgut Gültekin , Dr. Erman Aksoy )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.websitem.gazi.edu.tr/site/neving)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (neving@gazi.edu.tr , eaksoy@gazi.edu.tr )