GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YERLEŞİMLER TARİHİ/SBP176
Dersin Adı: YERLEŞİMLER TARİHİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yard.Doç.Dr. Nevin Turgut GÜLTEKİN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  w3.gazi.edu.tr/~neving, websitem.gazi.edu.tr/site/neving
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  neving@gazi.edu.tr, nevintg@hotmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Tarihsel süreçte kentsel yerleşmelerin biçimi, modeli, strüktürü ve işlevleri.
Kentlerin değişme süreçleri ve nedenleri.
Tarihsel süreçten bugüne kentsel yerleşimlerin ve kent planlama yaklaşımlarının gelişimi.
Geleneksel (sosyal, fiziksel ve ekonomik) örüntülerin ve doğal koşulların kentsel yerleşme formlarına ve planlamaya etkileri.
Teknolojik değişmelerin, modern kentsel yaşam gereksinimlere göre gelişen planlamanın kapsamı ve tekniklerinin kentsel alana etkileri.
Kentsel alanın bugünkü durumunu tarihsel süreçteki planlı ve plansız gelişmelere göre yorumlama ve değerlendirme
Plancı olarak kentin tarihi kimliğini kent planlamada göz önüne alma.
Kentlerin eski uygarlıklardan bugüne kültürel, tarihsel, politik, sosyal ve ekonomik faktör ve değerlerini öğrenme, gelecekte kentlerin planlanmasında

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders, yerinde inceleme, müze ziyaretleri ve yüz yüze eğitim yöntemleriyle yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Yeryüzünde ilk kentlerin oluşumu ve etkenleri
2. Hafta  Yeryüzünde ilk uygarlıklar, yerleşim özellikleri ve bereketli hilal, ve Anadolu'da ilk kentler (Çatalhöyük, Aşıklıhöyük, Hattuşa, Truva, Milet)
3. Hafta  Mezopotamya Uygarlığı ve kentleri (Ur, Babil)
4. Hafta  Eski Mısır Uygarlığı ve kentleri
5. Hafta  Uzakdoğu Uygarlıkları ve kentleri (Hint ve Çin kentleri) Orta Asya Merkezi mekan geleneği ve Türkler'de ilk yerleşimler
6. Hafta  Amerika Uygarlıkları ve kentleri
7. Hafta  Vize Sınavı
8. Hafta  Eski Yunan ve Roma Uygarlığı ve şehirciliği, ve kentleri
9. Hafta  Ortaçağ Avrupa Kentleri; dinin ve ticaretin,feodalizmin, endüstrinin etkileri ve ortaçağ kasabalarının ögeleri
10. Hafta  Ortaçağda İslam Kentleri ve Anadolu'da Osmanlı kentleri.
11. Hafta  Rönenans, Barok, Rokoko Dönemi şehirciliği
12. Hafta  Vize Sınavı
13. Hafta  Endüstri devriminin kentsel alana ve şehirciliğe etkileri, planlı endüstri kentlerinin karakteristik özellikleri
14. Hafta  Batılılaşma hareketinin Osmanlı Kentlerine etkisi
15. Hafta  Müze ziyareti
16. Hafta  Genel değerlendirme; 2. sanayi devrimi sonrası kentler ve dünya kentleri
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Akın, A., 1990. Asya Merkezi Mekan Geleneği, Kültür Bakanlığı Yayın. Aktüre,S.,1981. 19. Yüzyıl Sonunda Anadolu Kenti: Mekansal Yapı Çözümlemesi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Basım İşliği Aslanoğlu, R.A., 1998. Kent, Kimlik ve Küreselleşme, Asa Yayın. Beaverstock, V.J., Smith, R.G., Taylor, P.J., 2004. “World-City Network: A New Metageography?”, Annals of the Association of American Geographers, Volume 90, Issue 1, 123–134. https://district.bluegrass.kctcs.edu/clovis.perry/GEO_172/Chapter_11/World_City_Network_%20A_New_Metageography_%20Mar_2000.pdf Cerasi, M.M., Ataöv,A., 2001. Osmanlı Kenti: Osmanlı İmparatorluğu'nda 18. ve 19. Yüzyıllarda Kent Uygarlığı Ve Mimarisi Cerasi,M.M., 1999. Osmanlı Kenti, Yapı Kredi Yayın., İst. Faroqhi, S.,1993. Osmanlı'da Kentler ve Kentliler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Türkiye Araştırmaları.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Müze Ziyareti
 -- STAJ / UYGULAMA
  ---
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
13
2
26
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
4
8
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
6
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X