GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİLİM TARİHİ/FG201GK
Dersin Adı: BİLİM TARİHİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Doç. Dr. Ayten Koç Aydın
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/aytenaydin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  aytenaydin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu dersi alan öğrenci bilimsel düşüncenin tarihsel gelişiminin temel problemleri hakkında düşünce sahibi olur.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  1.Hafta Bilim nedir? Bilim Kavramının tarihsel gelişimi; Bilim, Bilim Tarihi ve Felsefe ilişkisi.
2. Hafta   Antikçağ’da bilim ve düşüncenin gelişimi.
3. Hafta  Platon, Aristoteles, Eukleides, Arkhimedes ve Ptolemaios’un Bilimsel çalışmalarından örnekler
4. Hafta  Aristoteles’in fizik ve evren görüşünün sonraki dönemlere etkisi.
5. Hafta  Ortaçağ’da bilim ve felsefe
6. Hafta  Hıristiyan Ortaçağ’ının genel özellikler.
7. Hafta   İslâm Ortaçağ’ının genel özellikleri. Abdülhamid b. Türk Harezmî, Cabir b. Hayyan v.d. Abdülhamid b. Türk Harezmî, Cabir b. Hayyan etc.
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Farabi, İbn Sînâ ve İbn el-Heysem’in bilimsel çalışmalarından örnekler.
10. Hafta   İslâm bilim ve düşüncesinin Batı’ya etkisi.
11. Hafta  Roger Bacon ve Francis Bacon ve Kopernik’in bilimsel çalışmalarından örnekler.
12. Hafta  Rönesans ve Aydınlanma Çağ’ında bilim.
13. Hafta  Kepler, Galileo ve Newton’un çalışmaları.
14. Hafta  Günümüz bilim kuramlarından örnekler: Kuantum ve Görelilik.
15. Hafta  Günümüz bilim kuramlarından örnekler: Kuantum ve Görelilik.
16. Hafta  16.Hafta Yarıyıl Sonu Sınavı.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Butterfield, H., The Origins of Modern Science, New York 1960. -Bernal, J. D., Modern Çağ Öncesi Fizik, Çeviren: Deniz Yurtören, Ankara 1994. -Cohen, M.R. ve I.E. Drabkin, A Source Book in Greek Science, 1966. -Coleman, James A., Herkes İçin Görelilik, Çeviren: Osman Gürel, Ankara 1987. Grant, Edward, Orta Çağda Fizik Bilimleri, Çeviren: Aykut Göker, Ankara 1986. Harman, P.M., Bilim Devrimi, Çeviren: Feza Günergun, İstanbul 1991. Tekeli, Sevim, E. Kahya, M. Dosay, Bilim Tarihine Giriş, 2009.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
2
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
4
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
59
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Felsefe grubu ve eğitim bilimleri dalları ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir ve mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izler, bunlara uygun davranır, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında haklarını bilir.X
2
Felsefe grubu ve eğitim bilimleri alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitsel sorunlara çözümler üretmek için kullanır.X
3
Eğitim problemlerini belirler, tanımlar, ilgili çözümleri tasarlarlar, bu amaca uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
4
Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili kuram, model, ilke ve genellemeleri açıklar ve bu genellemeler ışığında bu alanların temel prensiplerini, olay, olgu ve süreçlerini açıklar.X
5
Kişilerarası ilişkileri etkileyen bireysel, çevresel ve toplumsal etkenleri bilir. Edindiği bilgileri kullanarak etkin dinleme, yapıcı geri bildirim alma ve verebilme, yaratıcı sorun çözme becerisi kazanır ve bu becerileri mesleki alanda kullanabilir.X
6
Sorgulama, değerlendirme, karar verme, analiz ve sentez yapma, olaylar arasında bağlantı kurma, karşılaştırma, tahlil yapma, problemlere farklı perspektiflerden bakabilme, alternatifleri görebilme, esnek ve çok yönlü düşünebilme, mantıksal düşünme yeterliliğine sahiptir ve tarihsel, kültürel, sosyal vb. problemlerin felsefe grubu alanındaki etkilerini fark edebilir.X
7
alan öğretimine yönelik etkinlikler düzenler ve uygun öğretim materyallerini geliştirir. Eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan eğitim teknolojilerini seçer ve kullanır.X
8
Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili kavramları, fikirleri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.X
9
Gelişimin temel kavramlarını bilir; çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinin bedensel, zihinsel ve psiko-sosyal özelliklerini bilir. Ayrıca bireyin psikolojik özelliklerinin ölçülmesinde ihtiyaç duyulan unsurları ve özelliklerini bilir.
10
Bilgiye erişmek amacıyla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, farklı kaynaklardan edindiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini değerlendirir. Arşiv, kütüphane, internet, müze, araştırma merkezleri gibi bilgiye ulaşma yollarını bilir ve bunları etkin bir şekilde kullanır.X
11
Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, mantıksal düşünme becerilerine sahiptir.X
12
Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır. Ayrıca demokratik, toplumsal, bilimsel, kültürel ve ahlaki değerlere sahip çıkar ve bu değerlere uygun davranır.X