GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK/DHF190
Dersin Adı: TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
Dersin Kredisi: 5 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 1-2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Temel tıp kavramlarını bilir ve ilişkilendirir Biyolojik moleküllerin diş hekimliğinde kullanılma potansiyelini bilir ve konu ile ilgili günceli tak
Hücrelerin yapı, çeşitlerini ve organellerini bilir. Organellerle ile ilgili hastalıkları tanır ve oluşum mekanizmalarıyla ilişkilendirir
Kök hücreler ve diş hekimliğinde uygulamalarını bilir Kanser ve moleküler mekanizmalarını ilişkilendirir
İnsanlarda mendel genetiği bilir ve durum ilişkisi kurar
Mendel kurallarına uymayan kalıtım biçimlerini bilir, ilgili hastalıkların moleküler mekanizmalarını ilişkilendirir
Kromozomal hastalıkları tanır ve oluşum mekanizmasını açıklar
Genetik hastalıklarda tanı yöntemlerini bilir Genetik hastalıkları bilir ve sebepleri ile ilişkilendirir Hastalıklara neden olan etkenleri ve bu etk
Tıbbi biyoloji ve genetik alanında problemleri tanımlar, doğru şekilde hipotezi kurar ve problem çözer İnsan genetiğini bilir Bakteri ve virus gene
Disiplinler arası ekip çalışması yapabilir Tıbbi Biyoloji ve Genetikte çağdaş yöntemler, teknikler ve araçları bilir
Bağışıklık sistemiyle genetik arasındaki ilişkiyi açıklar DNA teknolojilerinin diş hekimliği alanında kullanılma potansiyelini açıklar

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders projektör, bilgisayar, animasyon vb. desteği ile yüz yüze anlatım, soru-cevap şeklinde öğrencinin katılımı ile yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Tıbbi Biyoloji ve Genetiğe Giriş
2. Hafta  Canlı Kimyası
3. Hafta  Büyük Biyolojik Moleküllerin Yapı ve Fonksiyonları
4. Hafta  Hücre Yapısı ve Organelleri
5. Hafta  Hücre Organelleri ile İlgili Hastalıklar
6. Hafta  Kök Hücre Biyolojisi
7. Hafta  Hücre Yüzeyi ve Bağlantı Bölgeleri
8. Hafta  Hücrelerarası İletişim
9. Hafta  Hücre Döngüsü ve Kontrolü
10. Hafta  Kanser Genetiği
11. Hafta  Programlı Hücre Ölümünün (Apoptozis) Biyolojisi
12. Hafta  Yaşlanma Biyolojisi
13. Hafta  Hücresel Enerji ve Metabolizma
14. Hafta  Mendel Genetiği ve İnsanlarda Mendel Kalıtımı
15. Hafta  Mendel Kurallarına Uymayan Kalıtım Biçimleri
16. Hafta  Vize
17. Hafta  Mitokondrial Genom
18. Hafta  Mitokondrial hastalıklar
19. Hafta  Sitogenetik, Kromozom Anomalileri
20. Hafta  Kalıtımın Moleküler Temeli
21. Hafta  Replikasyon ve Onarım
22. Hafta  Transkripsiyon ve RNA İşlenmesi
23. Hafta  Translasyon ve Posttranslasyonel Modifikasyonlar
24. Hafta  DNA Mutasyonları ve Tamir Mekanizmaları
25. Hafta  Bakteri Genetiği
26. Hafta  Prokaryotik Sistemlerde Gen İfadesinin Düzenlenmesi
27. Hafta  Virüs Genetiği
28. Hafta  Ökaryotik Genomların Organizasyonu ve Kontrolü
29. Hafta  Populasyon Genetiği
30. Hafta  DNA Teknolojisi ve Uygulamaları
31. Hafta  İmmünogenetik ve İmmunite
32. Hafta  Vize
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
100
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
3
84
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
28
1
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
124
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Aysel UĞUR )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ( https://websitem.gazi.edu.tr/site/ayselugur)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ayselugur@hotmail.com , ayselugur@gazi.edu.tr)