GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİ/DHF 330
Dersin Adı: ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5-6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Radyasyon, elektromanyetik radyasyon,radyoactivite, iyonizasyon ve radyolojik terminoloji konularında bilgi sahibi olur.
Radyasyon fiziği, radyobiyoloji,radyasyondan korunma ve tanısal radyoloji konularında temel bilgi sahibi olur.
İntraoral dental radyografi prensiplerini ve tekniklerini bilir, intraoral radyograf çeker.
İntraoral radyografik anatomiyi bilir, intraoral radyografları yorumlar.
Anamnez almanın önemini bilir, sistemik ve dental anamnez alır, aldığı bilgileri yorumlar.
Sistemik hastalıkların diş hekimliği açısından önemini ve sistemik hastalıkların oral bulgularını bilir.
Gerekli durumlarda ilgili uzmana konsulte eder, bir üst kuruma yönlendirir.
Ekstaroral ve intraoral muayene yöntemlerini bilir.
Ayırıcı tanı için gerekli olan klinik, radyografik ve laboratuar muayenelerini bilir.
Tedavi planlaması için elde edilen bilgileri yorumlar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Oral Diagnoz ve Radyolojiye Giriş, Radyolojide temel terminoloji
2. Hafta  Radyasyon Fiziği, Radyasyon Biyolojisi
3. Hafta   Radyasyondan Korunma
4. Hafta  Periapikal, bite-wing, oklüzal radyografi çekimi
5. Hafta  Dijital radyodrafi, radyografik algoritma kullanımı
6. Hafta  Ekstraoral radyografi teknikleri
7. Hafta  Anatomik landmarklar, radyografik kaliteyi etkileyen faktörler
8. Hafta  Periapikal, bite-wing, oklüzal radyografi değerlendirmesi
9. Hafta  Ağız kokusu
10. Hafta  Atipik yüz ağrısı, trigeminal nevralji
11. Hafta  Genel ve soruna yönelik öykü alabilme
12. Hafta  Arasınav dönemi
13. Hafta  Arasınav dönemi
14. Hafta  Doğumsal kalp hastalıkları, hipertansiyon, anjina pektoris (göğüs ağrısı), akut koroner sendrom, MI, endokardit, akut romatizmal ateş, myokardit, kardiyomyopati
15. Hafta  Anemi, kanama diyatezleri, lösemi
16. Hafta  Hipertiroidi, hipotiroidi, diyabet
17. Hafta  Mide ülseri, gastrit, reflü, hepatit, karaciğer yetmezliği
18. Hafta  Astım, KOAH, tüberküloz
19. Hafta  Behçet hastalığı, Sjögren, romatoid artrit
20. Hafta  Epilepsi, hamilelik
21. Hafta  Lenfoma AIDS
22. Hafta  Sendromlar
23. Hafta  Mental durumu değerlendirebilme
24. Hafta  Ağız dışı muayene
25. Hafta  TME muayenesi
26. Hafta  Ağız içi muayene, vitalite testi
27. Hafta  Laboratuvar incelemesi için istek formu doldurabilme, hastayı uygun biçimde sevk edebilme (konsültasyon)
28. Hafta  Dens evaginatus, dens invaginatus, dentin displazisi, florozis, amelogenesis imperfekta, dentinogenezis imperfkta, kongresens, bölgesel odontodisplazi, amorf diş, ektopic diş, ektopik mine(mine incisi)
29. Hafta  Arasınav dönemi
30. Hafta  Arasınav dönemi
31. Hafta  Füzyon, geminasyon, heterotropik diş, hipersementoz, inverte diş, makrodonti, mikrodonti, mine hipoplazisi, persiste süt dişi, taurodontizm, transpozisyon, dilesarasyon, talon tuberkülü
32. Hafta  Akut apikal apse, kronik apikal apse
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
80
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
10
 Quiz
1
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
32
2
64
 Haftalık uygulamalı ders saati
2
8
16
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
1
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
5
2
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
2
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
102
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Meryem Toraman Alkurt , Prof. Dr. Özlem Üçok , Prof. Dr. Kahraman Güngör , Prof. Dr. İlkay Peker , Prof. Dr. Zühre Akaraslan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www. gazi.edu.tr/ meryem)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (meryem@gazi.edu.tr)