GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FARMAKOLOJİ/FRM300
Dersin Adı: FARMAKOLOJİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5-6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Farmakolojinin temellerinin anlaşılması
Farmakolojinin konusu olan fizyolojik süreçlerin hatırlatnması.
Otonom sinir sistemi farmakolojisinin öğrenilmesi.
Kardiyovasküler sistem farmakolojisinin öğrenilmesi.
Santral sinir sistemi ilaçlarının genel özelliklerinin öğrenilmesi.
Non-Steroid Anti İnflamatuvar ilaçların özellikleri ve klinik kullanımlarının kavranması. Yan etki profilinin kavranması.
Antibiyotiklerin temel özellikleri, sınıflandırmaları, direnç mekanizmaları ve klinik kullanımlarının ve yan etki profillerinin öğrenilmesi.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Farmakolojiye Giriş,
2. Hafta  Tanımlar ve Kavramlar
3. Hafta  İlaçların Absorbsiyonu ve Biyoyararlanımı
4. Hafta  İlaçların Dağılımı
5. Hafta  Temel Farmakokinetik. İlaçların Eliminasyonu
6. Hafta  laç-Reseptör İlişkisi ve İlaç Etki Mekanizmaları
7. Hafta  İlaç Etkisini Değiştiren Faktörler
8. Hafta  İlaç Toksisitesi
9. Hafta  Akut Zehirlenme Tedavisinde Genel Prensipler
10. Hafta  Klinik Diş Hekimliğinde İlaç Etkileşimleri
11. Hafta  Klinik Diş Hekimliğinde İlaç Etkileşimleri
12. Hafta  Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisine Giriş
13. Hafta  Parasempatomimetikler
14. Hafta  Antikolinerjikler
15. Hafta  Sempatomimetikler
16. Hafta  Adrenerjik Reseptör Blokerleri
17. Hafta  Antihipertansif İlaçlar
18. Hafta  Kalp Yetmezliği, Aritmi ve Anjina Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
19. Hafta  Solunum Sistemi İlaçları
20. Hafta  Gastrointestinal Sistem İlaçları
21. Hafta  Endokrin Sistem farmakolojisi
22. Hafta  Opioid analjezikler
23. Hafta  Non-Steroid Anti-inflamatuvar ilaçlar
24. Hafta  Non-Steroid Anti-inflamatuvar ilaçlar
25. Hafta  Kas Gevşeticiler
26. Hafta  Diş Hekimliği Kliniğinde Antimikrobik İlaç Kullanımı Özellikleri
27. Hafta  Diş Hekimliği Kliniğinde Antimikrobik İlaç Kullanımı Özellikleri
28. Hafta  Diş Hekimliği Kliniğinde Antimikrobik İlaç Kullanımı Özellikleri
29. Hafta  Diş Hekimliği Kliniğinde Antimikrobik İlaç Kullanımı Özellikleri
30. Hafta  Diş Hekimliği Kliniğinde Antimikrobik İlaç Kullanımı Özellikleri
31. Hafta  Genel Tekrar
32. Hafta  Genel Tekrar ve Sınav gözden geçirme
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
32
2
64
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
3
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirir
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Tıbbi Farmakoloji AD. Öğretim Üyelerince verilir.)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (edilekoz@gmail.com)