GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin mezuniyet koşulları Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 8. Maddesinde belirtilmiş olup aşağıda verilmektedir:

“Lisans programının normal eğitim-öğretim süresi; kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl (8 YY), lisans programlarını azami yedi yıl (14 YY), lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yılda (18 YY) tamamlayarak mezun olamayanlar 38. maddedeki koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

Lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin alması gereken dersleri başarı ile tamamlaması, Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39. ve 40. maddelerinde belirtilen sebeplerle kurumu ile ilişiğinin kesilmemesi ve genel not ortalamasının enaz 2.00 olması gerekir. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin zorunlu ve seçmeli derslerden başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrenci mezuniyet durumuna geldiğinde, danışmanlar ve öğrenci işleri tarafından bu kontrol gerçekleştirilmektedir.

Endüstri Mühendisliği Lisans programı öğrencileri, Mühendislik derecesine hak kazanabilmeleri için ders ve laboratuar çalışmalarını tamamlamalarının yanı sıra 20'''''''' şer iş günlük 2 staj yapmak ve bu stajlardan başarılı olmak zorundadırlar.

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, yarıyıl/yıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten elde ettiği ağırlıklı puan, o dersin kredi değeri ile aldığı harf notu katsayısının çarpımından elde edilir (Madde 31).

Yine, özel değerlendirmeli dersler haricinde öğrencilerin derslerde başarı durumları değerlendirilirken ara sınavların %60’ı ile final sınavının %40’ı alınarak 100 puan üzerinden başarı not ortalamaları hesaplanmaktadır. Öğrencilerin teorik derslere % 70, uygulamalı derslere %80 oranında devamları zorunludur. Bu koşulu sağlamayan öğrenciler ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kaybeder. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 154 kredilik zorunlu ve seçmeli dersleri almaları ve bunlardan başarılı olmaları gerekmektedir.