GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Programdan mezun olabilmek için 240 AKTS ders alınmış olması, bunun içerisinde 12 adet seçmeli dersin yer alması ve 2 adet yaz stajından başarılı olunması gerekmektedir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi içinse AGNO''sunun en az 2.00 olması gerekmektedir.

Notlandırma ve Not Ortalaması işlemleri, Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda şu şekilde gerçekleştirilmektedir: 

(1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl/yıl sonunda her ders için bir başarı harf notu verilir.

(2) Bu başarı harf notu, dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

(3) Başarı harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur. Bu harf notunun hesaplanması ilgili akademik birim kurulunun önerisi, akademik birimin ilgili kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(4) Öğrencinin başarı notu 100 tam puan üzerinden belirlenir. Bu puana, ham başarı puanı denir.

(5) Ham başarı puanı 25,00’ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak o dersten başarısız olur. Ham başarı puanı 25,00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım dikkate alınarak Üniversite Eğitim Komisyonunun kararı ve Senato onayı ile hazırlanan yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle, aşağıda katsayıları ve açılımı belirtilen harf notlarından biri ile değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, 25,00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.

(6) Katsayılar ve başarı harf notları aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:

a)          Katsayılar          Başarı Harf Notu

                 4,00                         AA

                 3,50                         BA

                 3,00                         BB

                 2,50                         CB

                 2,00                         CC

                 1,50                         DC

                 1,00                         DD

                 0,50                         FD

                 0,00                         FF

b) (a) bendindeki notlar dışındaki notlar şunlardır:

1) D: Devamsız,

2) G: Girmedi,

3) E: Eksik, (Yarıyıl/yıl sonu sınav başarı harf notlarının kesinleşmesini takip eden üç hafta içerisinde düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür.)

4) VZ: Dersten çekilme.

(7) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış kabul edilir. Ancak mezun olabilmek için öğrencinin AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir.

(8) Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde lisans eğitimine yönelik ortak diploma programlarında öğrenim gören öğrencilerin ilgili üniversitelerden aldıkları ders notları, Senato tarafından belirlenen önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak işlemleri esaslarına göre not durum belgesine kredi olarak işlenir.

(9) Dersin öğretim elemanının öğrencinin başarı harf notunu Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde kesinleştirdiği anda notlar ilan edilir; bu şekilde ilan edilen notlar kesindir.

(10) Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak akademik birimlerin ilgili kuruluna yapar. İlgili kurul itirazı, ilgili program başkanlığına veya dönem koordinatörlüğüne incelenmek üzere gönderir. İnceleme sonucu; on iş günü içinde öğrencinin derse devam çizelgesi, sınav kâğıdı ve tutanak ile birlikte ilgili kurula yazılı olarak bildirilir. Tespit edilen maddi hata, ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

(11) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yıl sonunda Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, yarıyıl/yıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten elde ettiği ağırlıklı puan, o dersin kredi değeri ile aldığı harf notu katsayısının çarpımından elde edilir.

(12) Bir yarıyıl/yılın not ortalaması; o yarıyıl/yılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ağırlıklı yarıyıl/yıl not ortalaması, virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir.

(13) Ağırlıklı genel not ortalaması, öğrencinin öğrenimi süresince bütün derslerdeki son notları esas alınarak hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Elde edilen ağırlıklı genel not ortalaması, virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir.

(14) Gerek ağırlıklı yarıyıl/yıl, gerek ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında, (AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır. (G) ve (D) notları, (FF) notu işlemi görür.

(15) Bütün notlar, öğrencinin not izleme belgesine geçirilir.