GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Elektrik ve Enerji Programının Misyonu ;

Sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinin rekabet güçlerini arttıracak yönde nitelikli insan gücü yetiştirmek.

Diploma eğitiminin yanı sıra sertifika eğitimine de önem vermek.

Ülkemizin gelişmişlik düzeyinin, refah ve mutluluğunun arttırılmasına katkıda bulunacak kendini sürekli iyileştiren ve geliştiren, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı üstün nitelikli eleman yetiştirmek.

 Hizmette rekabet, verimlilik ve kaliteyi esas almak.

İş dünyası ve toplumla karşılıklı yarar esasına dayalı bir iletişim ve işbirliği içinde bulunmak.

Kurumun, meslek yüksekokullarının gelişmesinde etkin olmasını sağlamak. Bu maksatla bir “cazibe merkezi” görevi yapmak.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarında Mesleki Teknik Eğitimde (MTE) etkin roller üstlenmek, sempozyum, konferans, seminer vb. Faaliyetler düzenlemek veya bu tip faaliyetlere katılmak. Anlaşmalar yoluyla uluslar arası bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak. AB, ABD, Avrasya ve iş dünyasına yönelik projeler geliştirmek.

 

Elektrik ve Enerji Programının Vizyonu ;

Mesleki Teknik Eğitimde (MTE) küresel trendi de gözönüne alarak toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç, istek ve beklentilerini sürekli karşılayacak şekilde kurumun gelişmesini sağlamak.

Gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve öncü yenilikleriyle yerel, bölgesel ve küresel piyasanın gereksinim duyduğu nitelikli meslek elemanları yetiştiren, ulusal değerlerinden ödün vermeden, kamu ve özel sektör ile sürekli işbirliği içerisinde olmak

Mezunlara yerel, ulusal ve uluslararası ortamlarda istihdam edilebilme niteliklerini kazandırmak.

Kurumu bir cazibe merkezi niteliğine kavuşturmak. Küresel MTE toplumunun itibarlı bir üyesi olarak tanınmak. MTE’de uluslararası birikimin ülkeye aktarılmasına katkıda bulunmak.

Mesleki ve Teknik yükseköğretim öncelikli olmak üzere ulusal MTE politikaları ve stratejilerinin oluşturulmasında etkin rol almak.

Amaç

Sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gereken mesleki yetkinlikleri kazanmış, nitelikli meslek elemanları yetiştirmek.

Çağın ve toplumun hızla değişen teknik gereksinimleri karşılamak.

Yeniliğe açık, topluma duyarlı, yüksek özgüven, uzlaşmacı ve paylaşomcı teknikerler yetiştirmek.

 Akademik liyakat, deneyim ve emeğe saygı göstermek,