GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Enstitünün ya da başka bir yükseköğretim kurumunun bir lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve dönem başına en az iki ders almak koşuluyla aldığı derslerin tamamından başarılı olmuş bir araştırma görevlisi, talep etmesi halinde ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla enstitüde yürütülen aynı anabilim dalı programına yatay geçiş yapabilir. Geçiş için başvuran bir adayın Yönetmeliğin ilgili maddesindeki asgari başvuru koşullarını sağlaması gerekir.

Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi öğrenci değişim programlarına ilişkin uygulamalar, ilgili mevzuat ve Senato''nun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.

Enstitünün herhangi bir doktora yeterlik programında lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az sekiz adet kredili dersini başarıyla tamamalamış bir öğrenci, varsa aynı bilim dalının (bilim dalı olmayan programlar için aynı anabilim dalı) tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Öğrencinin talebi, ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile geçişi uygun görülen öğrencinin programa intibakı yapılır.