GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları

Programdan mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının; tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında en az 2,50/4,00, yüksek lisans/lisans derecesiyle doktora programlarında en az 3,00/4,00 olması gerekir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar.

Tezli yüksek lisans programı; 60 kredi değerinden az olmamak koşuluyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ve seminer dersi dâhil en az sekiz ders, tez hazırlık ve tez çalışması dersleri ile birlikte en az 120 krediden oluşur. Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezini ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri enstitüye teslim eden öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.