GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
1- İleri araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanma.
2- Sağlık kurumları işletmeciliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık (kriz vb.) durumlarla karşılaşması halinde sorumluluk alarak yapıcı çözümler üretme.
3- Sağlık işletmeciliğin temel kavramlarını ve temel fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek
4- Alanındaki Mesleki faaliyet ve projelerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlama ve yönetme.
5- Etkili proje planlaması gerçekleştirmeye yönelik olarak doğru proje yönetimi tekniklerini kullanma.
6- Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek
7- Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alma.
8- Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
9- Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme, toplumsal dönüşümü görme, anlama, yorumlama ve yaratıcı fikirler üretme konusunda yetenek sahibi olma.
10- Yönetsel karar vermede istatistiksel ve ekonomik analizler gibi kantitatif analizler yapabilme ve alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilme.
11- Türkiye’de ve dünyadaki sağlık sistemlerinin temel bileşenlerini, sağlık planlama ve politikalarını kavrama, sağlık sistemine yön veren aktörleri tanıma ve sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla değerlendirme, farklı sağlık sistemlerini birbirleriyle kıyaslama.
12- Sağlık kuruluşlarında planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetleme gibi temel yönetsel işlevleri kavrama, analiz etme ve uygulama.
13- Sağlık Yönetimi alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda sahip olduğu birikimini ve önerilerini her türlü iletişim aracını kullanarak aktarma, gerektiği durumlarda bunu en az bir yabancı dili kullanarak yapma