GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
- Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Sınıf öğretmenliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
- Disiplinler arası yaklaşıma dayalı olarak alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
- Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntem ve süreçlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili sorunları problem çözme sürecinin aşamalarına göre çözer.
- Alanındaki uygulamalarda karşılaştığı beklenmedik durumlarda sorumluluk alarak yeni stratejiler geliştirir ve çözüm üretir.
- Bireysel ve takım çalışmalarında aktif bir şekilde rol alarak sorumluluklarını yerine getirir, karşılaştığı sorunlara çözüm üretir ve liderlik yapar.
Öğrenme Yetkinliği
- Bilişüstü farkındalıkla alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
- Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde sürdürür.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Sınıf öğretmenliği alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
- Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
- Alanı ile ilgili çalışmalarını ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
- Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
- Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerler çerçevesinde hareket eder.
- Sınıf öğretmenliği alanında edindiği bilgi ve becerileri disiplinler arası çerçevede kullanır.
- Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.