GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları ve kuramları tanımlar.
- Çocukların bilişsel, duyuşsal, sosyal, öz bakım becerileri ve psiko-motor gelişimlerini açıklar.
- Özel eğitim gereksinimi olan çocukların gelişimsel özellikleri ve öğrenme yöntem ve tekniklerini açıklar.
- Okul öncesi eğitim ve özel eğitimin önemi, amacı ve ilkeleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
- Okul öncesi eğitim ve özel eğitim etkinliklerini sıralar/açıklar.
- Okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında uygulanan programlar hakkında bilgi kazanır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır.
- Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır.
- Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır.
- Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar.
- Alanında gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
- Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
Öğrenme Yetkinliği
- Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
- Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
Alana Özgü Yetkinlik
- Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler.
- Çocuk Gelişimi alanındaki etkinlikleri amacına uygun olarak hazırlar ve kullanır.
- Çocuk Gelişimi alanındaki programların planlamasını yapar.