GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Rekreasyon alanının yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.
- Rekreasyon alanındaki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgiye sahip olur.
- Rekreasyon ile ilgili alanlardaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.
- Rekreasyon işletmelerini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur.
- Rekreasyon alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma, yeni çalışmaları izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olur.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
- Sahip olduğu bilgiyi sorunların çözümünde kullanır.
- Rekreasyon programlarının uygulandığı alanlarda karşılaştığı problem durumlarının çözümünde etkili ve yaratıcı öneriler geliştirir.
- Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur.
- Rekreasyon alanlarında oluşabilecek sağlık sorunlarına ilk müdahaleyi yapabilme yeterliliğine ve becerisine sahip olur.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Rekreasyon alanı ile ilgili programların tasarlanmasında ve uygulanmasında gerekli olan bireysel farklılıkların bilgisine sahip olur.
- Rekreasyon etkinliklerine katılım yoluyla fiziksel, zihinsel, duyuşsal, ruhsal ve sosyal gelişime ve sağlığın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen projelerde bağımsız veya ekip üyesi olarak çalışır, ekibi yönetir.
Öğrenme Yetkinliği
- Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.
- Bireysel farklılıkları ve çevre olanaklarını dikkate alarak fiziksel aktivite ve rekreasyon programlarını planlar ve uygun yöntem ve teknikleri kuramsal/bilimsel temellerine uygun bir şekilde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- En az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak alanına ilişkin bilgileri takip edebilir ve iletişim kurar.
- Türkçeyi etkin kullanmakla birlikte, yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.
Alana Özgü Yetkinlik
- Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve bunlara uygun davranışları geliştirir.
- Rekreasyon alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
- Rekreasyon alanının ulusal ve uluslararası farklı kültürlerdeki durumu hakkında bilgi sahibi olur.
- Rekreasyon alanıyla ilgili süreli yayınları, ulusal ve uluslararası örgütlerin raporlarını izler, yorumlar ve kullanır.