GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili

Bölümümüzde günümüzün planlama mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceriler ve değerlerden oluşan bir içerikle mesleğin geleceğe dair beklentilerini de göz önüne alan nitelikte bir eğitim programının oluşturulması hedeflenmiştir. Bu kapsamda Bölümümüz müfredatında yer alan (zorunlu ve seçmeli) dersler planlama öğretim programının içermesi gereken bilgi, beceri ve değerlere yönelik olarak üç grupta toplanmaktadır:

1-Temel Planlama Bilgisi: Tarih, sosyal bilimler ve tasarım disiplinlerinden ilişkili perspektifler dahil olmak üzere planlama alanındaki fikir ve bilgilerin anlaşılması, temsili ve kullanımı.

a)      Planlamanın Amacı ve Anlamı

b)      Planlama Kuramı

c)      Planlama Yasası

d)      İnsan Yerleşimleri ve Planlama Tarihi

e)  Gelecek: planlama alanlarındaki geçmiş,şimdiki zaman ve gelecek arasındaki ilişkilerin anlaşılmasının yanı sıra geleceği etkilemek için potansiyel tasarım, analiz ve müdahale yöntemleri hakkında bilgilendirme

f)  Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Küresel Bağlam:Mikro ölçekten makro ölçeğe etkileşimlerin değerlendirilmesi, insanların ve malzemelerin akışı, dünyanın farklı bölgelerinde ve kültürlerinde planlama için farklı yaklaşımların anlaşılması.

2. Planlama Becerileri: Planlama pratiğinde gerekli olan belirli görevleri yerine getirmek için bilginin kullanımı ve uygulanması: 

      a) Araştırma: birincil ve ikincil kaynaklardan fikir ve bilgileri biraraya getirme,  analiz ve sentez        yapma

b) Yazılı, Sözlü ve Grafik İletişim: raporlar, planlar ve sunumlarda kullanılmak üzere anlaşılabilir ve doğru metin, grafik, şema hazırlama becerisi.

c) Nicel ve Nitel Yöntemler: tahmin, politika analizi, proje ve planların tasarımı için veri toplama, analiz ve modelleme araçları.

d) Plan Üretme (planlama, yaratma) ve Uygulama: planların formülasyonu,benimsenmesi, uygulama ve uygulama için gerekli bütünleştirici araçların tanımlanması.

e) Planlama Süreci Yöntemleri: paydaş katılımı, toplum katılımı ve farklı topluluklarla çalışma için araçlar.

f) Teknoloji: Mekansal ve sayısal bilginin planlama süreçlerine entegrasyonu için bilgisayar programlarını kullanma becerisi

3. Değerler ve Etik: Değerler, demokratik bir toplumda planlamayı temellendirmek, yönlendirmek için kullanılan etik ve normatif ilkeler konusunda bilgilendirir.

a) Mesleki Ahlak ve Sorumluluk: Etik karar verme ve kamu yararı öncelikli karar verme, araştırma etiği

b) Yönetişim ve Katılım: planlarda ve plan değişikliklerinde yetkililerin, paydaşların ve topluluk üyelerinin rollerinin belirlenmesi

c) Sürdürülebilirlik ve Çevresel Kalite: planlamada doğal ve korunması gerekli tüm kaynakların korunması ve kirlilik kontrol faktörlerinin ve sürdürülebilir geleceğin nasıl oluşturulacağının belirlenmesi

d) Büyüme ve Kalkınma: kentsel ve bölgesel büyüme ve değişimdeki ekonomik, sosyal ve kültürel faktörlerin belirlenmesi

e) Sosyal Adalet: planlamada hakkaniyet kaygılarının belirlenmesi

Bu kapsamda bölüm programımızda 4 yıl boyunca alınması gerekli 67 ders (240 kredi) bulunmaktadır. 53’ü zorunlu(199 kredi), 14’ü ise seçmeli (41 kredi) derstir. Zorunlu derslerden 8’i (18 kredi) Yüksek Öğretim Kurumunun üniversite eğitim programında yer verilmesini zorunlu tuttuğu derslerdir. Program kapsamında öğrencilerin yaz dönemlerinde tamamlamaları gereken Staj I ve Staj II dersleri de bulunmaktadır.

Zorunlu derslerin önemli bir bölümünü uygulamalı ders niteliğinde olan Planlama Projesi dersleri oluşturmaktadır. Bu dersler ile alınan eğitim kapsamında elde edilmiş olan genel planlama bilgisinin, kazanılan değerler ve etik ilkeleri doğrultusunda planlama becerisine dönüşmesine imkan verilmektedir. Bu derslerde şehir ve bölge planlamanın kapsamına giren farklı ölçeklerdeki insan yerleşmeleri ele alınmakta ve planlama pratiği yapılmaktadır.

Temel ve zorunlu derslerin (bölüm ve YÖK dersleri) büyük bölümü beşinci dönemde tamamlanmaktadır.Son üç dönemde ise öğrencinin seçtiği uzmanlık alanına odaklanmasını sağlayacak seçmeli derslere ağırlıklı olarak yer verilmektedir.

Seçmeli derslerin 1’i Alan dışı (2 kredi), 1’i mesleki olmayan (3 kredi) ve 12’si mesleki seçmeli (36kredi) derslerden oluşmaktadır. Öğrenci, belirlediği uzmanlık alanı doğrultusunda, en az sekiz dersi uzmanlık alanından olmak üzere, en az birer seçmeli dersi ise diğer uzmanlık alanlarından alarak tamamlamalıdır.  

Bölümümüz müfredatında yer alan seçmeli dersler, genel planlama bilgisinin, becerilerinin ve mesleki etik değerlerin iyi bir şekilde uygulanmasını sağlamanın yanı sıra çok disiplinli perspektifler de dahil olmak üzere öğrencilerin ufuklarını çeşitli şekillerde genişletebilecek niteliktedir. Seçmeli dersler öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşmaya yönelmesini de destekleyecek şekilde üç anamodül altında gruplandırılmıştır.

Modül 1: Kent Planlama ve Kentsel Politikalar: Bu modül “Kent ve Sosyal Politikalar” ile “Kentsel Koruma” olarak iki alt kanala ayrılmıştır.

Modül 2: Bölge Planlama Yerel Kalkınma Çevre Politikaları: Bu modül altında  “Bölge Planlama ve Yerel Ekonomik Kalkınma”ile “Sürdürülebilirlik, Çevre ve Planlama” olarak iki alt kanal oluşturulmuştur.

Modül 3: Kentsel Tasarım

Programda bazı derslerin ön şartı bulunmakta, bu dersleri alabilmek için ön şartı olan dersten başarılı olmak gerekmektedir. 

Program dili % 30 İngilizcedir, CRP kodlu derslerin öğrenim dili İngilizcedir.