GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Biyolojide yer alan kavram, sembol, formül, kuram, model, ilke ve genellemeleri açıklar, genellemeler ışığında biyolojik olay ve mekanizmaları analiz eder, kavramlar arasında ilişki kurar.
- Bilim tarihi ve bilimin doğası hakkında bilgiye sahiptir.
- Biyoloji öğretim programının standartlarına, konu ile ilgili kazanımlara uygun öğretim planı yapar ve bu planı uygulayabilir.
- Eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini, konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular.
- Bireysel farklılıkları, gelişim ve öğrenme özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme öğretme ortamlarını sağlar.
- Alanıyla ilgili dersleri başarılı bir şekilde yürütmek için alan, öğretmenlik meslek bilgisine ve becerisine sahiptir.
- Biyoloji laboratuvar tekniklerini, araç ve gereçlerini tanır ve kullanır, biyolojik boya, çözelti-preparat hazırlama, anatomik-morfolojik inceleme, doku kültürü gibi biyoloji laboratuvarı yöntem ve tekniklerini uygular.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Biyolojide yer alan kavram, sembol, formül, kuram, model, ilke ve genellemeleri açıklar, genellemeler ışığında biyolojik olay ve mekanizmaları analiz eder, kavramlar arasında ilişki kurar.
- Bilim tarihi ve bilimin doğası hakkında bilgiye sahiptir.
- Eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini, konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular.
- Bireysel farklılıkları, gelişim ve öğrenme özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme öğretme ortamlarını sağlar.
- Biyoloji ve biyoloji eğitimi ile ilgili bilgiye ulaşmak için araştırmalar yapar, ulusal ve uluslararası kaynakları kullanır, bilimsel ve etik değerlere dikkat eder.
- Alanıyla ilgili dersleri başarılı bir şekilde yürütmek için alan, öğretmenlik meslek bilgisine ve becerisine sahiptir.
- Biyoloji laboratuvar tekniklerini, araç ve gereçlerini tanır ve kullanır, biyolojik boya, çözelti-preparat hazırlama, anatomik-morfolojik inceleme, doku kültürü gibi biyoloji laboratuvarı yöntem ve tekniklerini uygular.
- Alanı ile ilgili bir materyal tasarlar bu materyali ilgili öğrenme öğretme durumlarında kullanır.
- Alanı ile ilgili proje tasarlar, uygulamada karşılaşılan güçlükler karşısında eleştirel değerlendirmeler yapar.
- Öğretim sürecinde karşılaştığı sorunlar karşısında farklı yollar kullanır, sahip olduğu bilginin değerlendirilmesinde eleştirel, sorgulayıcı bir yaklaşım izler.
- Alanı ile ilgili toplumsal projelerde görev alır, ilgili kurumlarla ortak çalışır, düşüncelerini sözlü ve yazılı bir şekilde ifade eder.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Biyoloji öğretim programının standartlarına, konu ile ilgili kazanımlara uygun öğretim planı yapar ve bu planı uygulayabilir.
- Biyoloji ve biyoloji eğitimi ile ilgili bilgiye ulaşmak için araştırmalar yapar, ulusal ve uluslararası kaynakları kullanır, bilimsel ve etik değerlere dikkat eder.
- Öğrenmenin çok yönlü doğasını dikkate alır, ürün kadar süreci değerlendirir, geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir biçimde kullanır.
- Hayat boyu öğrenmeyi benimser, yeniliklere ve değişimlere açık öğrenme öğretme yaklaşımları uygular, güçlü ve zayıf yönlerini bilir, güçlü yönlerini kullanır, zayıf yönlerini geliştirir.
- Öğretim sürecinde karşılaştığı sorunlar karşısında farklı yollar kullanır, sahip olduğu bilginin değerlendirilmesinde eleştirel, sorgulayıcı bir yaklaşım izler.
- Alanı ile ilgili toplumsal projelerde görev alır, ilgili kurumlarla ortak çalışır, düşüncelerini sözlü ve yazılı bir şekilde ifade eder.
- Mesleki gelişime yönelik öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
- Çevre bilincinde sahiptir ve öğrencilerine bu bilinci geliştirmeye yönelik ortamlar hazırlar.
- Biyoloji okuryazarı birey olarak bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir biçimde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
- Biyolojide yer alan kavram, sembol, formül, kuram, model, ilke ve genellemeleri açıklar, genellemeler ışığında biyolojik olay ve mekanizmaları analiz eder, kavramlar arasında ilişki kurar.
- Eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini, konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular.
- Bireysel farklılıkları, gelişim ve öğrenme özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme öğretme ortamlarını sağlar.
- Biyoloji ve biyoloji eğitimi ile ilgili bilgiye ulaşmak için araştırmalar yapar, ulusal ve uluslararası kaynakları kullanır, bilimsel ve etik değerlere dikkat eder.
- Biyoloji laboratuvar tekniklerini, araç ve gereçlerini tanır ve kullanır, biyolojik boya, çözelti-preparat hazırlama, anatomik-morfolojik inceleme, doku kültürü gibi biyoloji laboratuvarı yöntem ve tekniklerini uygular.
- Öğrenmenin çok yönlü doğasını dikkate alır, ürün kadar süreci değerlendirir, geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir biçimde kullanır.
- Alanı ile ilgili bir materyal tasarlar bu materyali ilgili öğrenme öğretme durumlarında kullanır.
- Alanı ile ilgili proje tasarlar, uygulamada karşılaşılan güçlükler karşısında eleştirel değerlendirmeler yapar.
- Öğretim sürecinde karşılaştığı sorunlar karşısında farklı yollar kullanır, sahip olduğu bilginin değerlendirilmesinde eleştirel, sorgulayıcı bir yaklaşım izler.
- Biyolojinin tıp, eczacılık, fizik, kimya, tarım, biyoteknoloji gibi diğer bilim dalları ile ilişkisini kurar.
- Alanı ile ilgili toplumsal projelerde görev alır, ilgili kurumlarla ortak çalışır, düşüncelerini sözlü ve yazılı bir şekilde ifade eder.
- Bir yabancı dili günlük yaşamında ve mesleki gelişiminde kullanabilir.
- Bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenme ve öğretme ortamlarında etkin biçimde kullanır.
- Mesleki gelişime yönelik öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
- Çevre bilincinde sahiptir ve öğrencilerine bu bilinci geliştirmeye yönelik ortamlar hazırlar.
- Biyoloji okuryazarı birey olarak bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir biçimde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini, konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular.
- Biyoloji ve biyoloji eğitimi ile ilgili bilgiye ulaşmak için araştırmalar yapar, ulusal ve uluslararası kaynakları kullanır, bilimsel ve etik değerlere dikkat eder.
- Öğrenmenin çok yönlü doğasını dikkate alır, ürün kadar süreci değerlendirir, geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir biçimde kullanır.
- Hayat boyu öğrenmeyi benimser, yeniliklere ve değişimlere açık öğrenme öğretme yaklaşımları uygular, güçlü ve zayıf yönlerini bilir, güçlü yönlerini kullanır, zayıf yönlerini geliştirir.
- Öğretim sürecinde karşılaştığı sorunlar karşısında farklı yollar kullanır, sahip olduğu bilginin değerlendirilmesinde eleştirel, sorgulayıcı bir yaklaşım izler.
- Biyolojinin tıp, eczacılık, fizik, kimya, tarım, biyoteknoloji gibi diğer bilim dalları ile ilişkisini kurar.
- Alanı ile ilgili toplumsal projelerde görev alır, ilgili kurumlarla ortak çalışır, düşüncelerini sözlü ve yazılı bir şekilde ifade eder.
- Bir yabancı dili günlük yaşamında ve mesleki gelişiminde kullanabilir.
- Bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenme ve öğretme ortamlarında etkin biçimde kullanır.
- Mesleki gelişime yönelik öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
- Çevre bilincinde sahiptir ve öğrencilerine bu bilinci geliştirmeye yönelik ortamlar hazırlar.
- Biyoloji okuryazarı birey olarak bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir biçimde kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
- Biyolojide yer alan kavram, sembol, formül, kuram, model, ilke ve genellemeleri açıklar, genellemeler ışığında biyolojik olay ve mekanizmaları analiz eder, kavramlar arasında ilişki kurar.
- Biyoloji öğretim programının standartlarına, konu ile ilgili kazanımlara uygun öğretim planı yapar ve bu planı uygulayabilir.
- Biyoloji ve biyoloji eğitimi ile ilgili bilgiye ulaşmak için araştırmalar yapar, ulusal ve uluslararası kaynakları kullanır, bilimsel ve etik değerlere dikkat eder.
- Alanıyla ilgili dersleri başarılı bir şekilde yürütmek için alan, öğretmenlik meslek bilgisine ve becerisine sahiptir.
- Biyoloji laboratuvar tekniklerini, araç ve gereçlerini tanır ve kullanır, biyolojik boya, çözelti-preparat hazırlama, anatomik-morfolojik inceleme, doku kültürü gibi biyoloji laboratuvarı yöntem ve tekniklerini uygular.
- Öğrenmenin çok yönlü doğasını dikkate alır, ürün kadar süreci değerlendirir, geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir biçimde kullanır.
- Alanı ile ilgili bir materyal tasarlar bu materyali ilgili öğrenme öğretme durumlarında kullanır.
- Biyolojinin tıp, eczacılık, fizik, kimya, tarım, biyoteknoloji gibi diğer bilim dalları ile ilişkisini kurar.
- Alanı ile ilgili toplumsal projelerde görev alır, ilgili kurumlarla ortak çalışır, düşüncelerini sözlü ve yazılı bir şekilde ifade eder.
- Çevre bilincinde sahiptir ve öğrencilerine bu bilinci geliştirmeye yönelik ortamlar hazırlar.
- Biyoloji okuryazarı birey olarak bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir biçimde kullanır.