GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Tezli yüksek lisans toplam yirmi bir krediden az olmamak üzere açılan dersler ile bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisizdir. Tezli yüksek lisans programının toplam AKTS kredisi 120’dir. Öğrenciler aldıkları dersleri üç yıl içerisinde tamamlamak zorundadırlar. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi 100 tam not üzerinden 70, harf başarı notunun CC ve genel not ortalamasının en az 2.00/4.00 olması gerekir. Yüksek lisans tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla ana bilim dalının adının yer aldığı bir diploma verilir.Tezsiz yüksek lisans programı, öğrencinin toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla alacağı dersler ile dönem projesinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programının toplam AKTS kredisi 120’dir. Programı tamamlama süresi azami üç yıldır. Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Detaylı bilgi için http://fbe.gazi.edu.tr/posts/view/title/yonetmelik-24225 linkine bakınız.