GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Güncel bilgi ve iletişim teknolojileri ve ilgili kavramları bilir.
- Bilimsel yöntemleri tartışır.
- Öğrenmenin en üst düzeye taşınabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımını bilir.
- Öğretim teknolojilerine ilişkin kuram, model, strateji, yöntem ve güncel yaklaşımları bilir.
- Öğrencilerin gelişim ve bilişsel özellikleri ile bireysel farklılıklarını bilir.
- bilgi ve iletişim teknolojilerinin bilimsel temellerini bilir.
- Genel öğretim ilke ve yöntemleri ile alanına özel öğretim yöntemlerini bilir.
- Uzaktan eğitimin kuramsal ve teknolojik altyapısını bilir.
- Eğitim-öğretim ortamlarının teknolojik açıdan nasıl planlanması ve organize edileceğini bilir.
- Bilim ve teknolojinin tarihi ve kültürel gelişimini bilir.
- Eğitsel materyal tasarlama ve geliştirme ilkelerini bilir.
- Alanıyla ilgili basılı ve elektronik kaynakları bilir ve kullanır.
- Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
- Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için etkinlikler ve mesleki projeler planlar ve uygular.
- Alanındaki yenilikçi yaklaşımları takip eder ve uygular.
- Alanıyla ilgili kazandığı bilgi ve becerileri, eğitsel problemlere yaratıcı çözümler üretmek için kullanır.
- Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak eğitim materyalleri tasarlar ve geliştirir.
- Mesleki bilgi ve becerilerini yazılım geliştirme projelerinde kullanır.
- Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
- Tarih, genel kültür, yabancı dil ve öğretmenlik mesleği genel yeterliliklerini kullanır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik