GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KİMYA/KIM103
Dersin Adı: KİMYA
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Bölüm Başkanlığı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler: Atomun yapısı ve atom ile ilgili teoriler, periyodik cetvel hakkında yorum ve uygulama yapabilir.
Kimyasal reaksiyonlarda stokiyometriyi kullanarak hesaplamalar yapabilir.
Sıvı çözeltiler ve gazlar ile ilgili farklı teori uygulamaları yapar ve problem çözebilir.
Isı, iş, entalpi ve iç enerji değişimleri ile ilgili uygulamalar yapabilir.
Bağ kavramı ve bağ kavramı ile ilgili çeşitli teorileri kullanarak, kimyasal bileşiklerin üç boyutlu yapılarını gösterebilir.
Katıların kristal ya Katıların kristal yapıları ile ilgili bilgi sahibidir ve uygulamalar çözebilir.
Termodinamik, Kimyasal Denge, Asitler, Bazlar ile ilgili problemleri çözebilir. Bu bilgileri gerçek yaşamda kullanabilir.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kimyasal Tepkimeler ve Atom Teorisi: Kimyasal maddeler, Ölçme ve değerlendirme, SI birimleri, Kimyada ilk buluşlar, Dalton atom kuramı.
2. Hafta  Gazlar: Gazların özellikleri, gaz basıncı, Basınç-Hacım-sıcaklık bağıntıları, ideal gaz denklemi ve uygulamaları, gaz tepkimeleri, gaz karışımları.
3. Hafta  Termokimya: Kinetik ve potansiyel enerji, iş ve ısı, tepkime ısısı ve ölçülmesi, termodinamiğin I. Yasası, tepkime ısısı ve entalpi değişimi.
4. Hafta  Atomun Elektron Yapısı ve Periyodik Atom Özellikleri: Elektromanyetik ışıma ve atom spektrumları, kuantum kuramı, Bohr atom modeli.
5. Hafta  Kimyasal Bağlar: Lewis yapıları, iyonik bileşiklerin Lewis yapıları, kovalent bağlar, elektronegatiflik ve bağ polarlığı, Lewis yapılarının yazılması.
6. Hafta  Sıvılar Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler: Sıvıların bazı özellikleri, katıların bazı özellikleri, moleküller arası kuvvetler.
7. Hafta  Çözeltiler: Çözelti derişimleri, çözeltiler, mol kesri, molarite, molalite, çözünme entalpisi, çözeltilerde moleküller arası kuvvetler.
8. Hafta  ARASINAV I
9. Hafta  Kimyasal Denge: Tepkime hızı, çarpışma ve geçiş hali kuramı, kimyasal sistemlerde dinamik denge, denge sabiti ifadesi Kc, Kp, homojen gaz dengeleri.
10. Hafta  Asitler, Bazlar ve Sulu Çözelti Dengeleri: Arrhenius kuramı, Lowry-Brönsted kuramı, Suyun iyonlaşması ve pH, kuvvetli asit-baz ve zayıf asit-bazlar.
11. Hafta  Termodinamik: İstemli ve istemsiz olaylar, entropi, termodinamiğin II. Yasası, serbest enerji değişimi ve denge sabitinin sıcaklıkla değişimi.
12. Hafta  Elektrokimya: Elektrot gerilimleri ve ölçülmesi, hücre diyagramları, standart elektrot gerilimleri, pil gerilimi ve istemli değişimler.
13. Hafta  Radyoaktiflik: Radyoaktiflik, α, β, γ ışınları, pozitronlar, elektron yakalanması, doğal ve yapay radyoaktiflik.
14. Hafta  ARASINAV II
15. Hafta  Organik Kimya: Organik bileşiklerin yapıları, alkanlar ve alkinler, aromatik hidrokarbonlar, adlandırma, alkoller, fenoller, eterler, aldehitler.
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  - R.H. Petrucci, W.S. Harwood, F.G. Herring, J.F. Madura, General Chemistry, Principles and Modern Applications, Pearson Prentice Hall, ISBN:0-13-198825. - N.J.Tro, Chemistry-A Molecular Approach, Pearson Prentice Hall, ISBN:0-13-233250. - T.L. Brown, H.E. LeMay, B.E.Bursten, C.J. Murphy, Chemistry-The Central Science, Pearson Prentice Hall, ISBN:0-13-235849.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
5
2
10
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
142
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.