GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
- Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
- Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
- Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.
- Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.
- Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.
- Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.
- Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.
- Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
- Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.
- Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.
- Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.
- Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.
Alana Özgü Yetkinlik
- Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
- Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
- İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
- Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur