GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
VASKÜLER SİSTEM BİYOLOJİSİ/FRL-6020
Dersin Adı: VASKÜLER SİSTEM BİYOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Kardiyovasküler sistemin genel çalışma prensiplerini ve mekaniklerini açıklayabilme.
Vasküler hücre biyolojisinin komponentlerini ve farmakolojik müdahaleleri açıklayabilme.
İyon kanalları, fonksiyonları ve kan basıncının regülasyonundaki rollerini açıklayabilme.
Büyüme faktörlerini ve anjiogenez mekanizmalarını, patogenezini ve farmakolojik müdahaleleri açıklayabilme.
Vazoaktif mediyatörleri, etki mekanizmalarını tanımlayabilmeli ve patolojik değişimlerin farmakolojisini tartışabilme.
Endotel hücre fonksiyonlarını tanımlayabilmeli ve nitrik oksit sinyal iletimi mekanizmalarını tartışabilme.
Vasküler metabolik hastalıklar, ateroskleroz ve hipertansiyondaki hücresel değişimleri açıklayabilmeli, ilaçların etki mekanizmalarını tartışabilme.
Kan elementler-damar duvarı etkileşmelerini açıklayabilmeli, tromboz ve antitrombotik ajanları tartışabilme.
Vasküler hücre ve doku fonksiyonlarını ölçümleyen in vitro ve in vivo deneysel yöntemleri tanımlayabilme.
Damarlarda yeniden şekillenmeyi, enflamasyon mekanizmalarını, immünite ve yeni ilaç hedeflerini tartışabilme.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Vasküler biyolojinin ve farmakolojiye güncel bakış.
2. Hafta  Damar düz kası kasılma mekanizmaları: Hücre içi ve dışı kalsiyumun rolü.
3. Hafta  Hücre içi kalsiyum depoları, çalışma prensipleri, agonist ve antagonistleri.
4. Hafta  Endoteliyal mediyatörlerin moleküler özellikleri ve damar düz kası ile etkileşme mekanizmaları.
5. Hafta  Nitrik oksit sentaz kenetsizlenmesi: Kardiyovasküler hastalıklarda yeni ilaç hedefi.
6. Hafta  Damar hastalıklarının başlaması ve ilerlemesinde endotel hasarı.
7. Hafta  Enfeksiyon ve zedelenmeye karşı damarın doğal savunma reaksiyonu olarak inflamatuvar yanıt: İlişkili ilaçlar
8. Hafta  Trombositlerin aktivasyon, adezyon ve agregasyonu: İnhibitörleri ve etki mekanizmaları.
9. Hafta  Antipletelet ilaç hedefleri: ADP res. antagonistleri; fosfodiesteraz inhib.; fibrinojen res. antagonistleri; NSAIDlar; trombin inhibitörleri.
10. Hafta  Hipertansiyonun farmakolojisi ve tedavisi: Kalsiyum kanal blokerleri; ACE inhibitörleri ve vazodilatörler.
11. Hafta  Hipertansiyonun farmakolojisi ve tedavisi:Diüretikler ve sempatik sinir sistemi ile ilişkili antihipertansifler.
12. Hafta  Vasküler farmakolojide NADPH oksidazların hedeflenmesi.
13. Hafta  Kan pıhtılaşması ve antikoagülanlar.
14. Hafta  Diyabetin neden olduğu vasküler disfonksiyonda oksidatif stresin rolü.
15. Hafta  ATP'ye duyarlı potasyum kanallarının vasküler farmakolojisi: Sülfonilüre türevi ilaçlar ve potasyum kanallarının etkileşimi.
16. Hafta  Vasküler hücre ve doku fonksiyonlarını ölçümleyen in vitro ve in vivo deneysel yöntemler.
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
3
6
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
1
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
154
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Güncel farmakolojik bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilir, ilaçlar hakkında eğitim verebilir ve danışmanlık yapabilir.X
2
Farmakoloji alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek ve gerektiğinde disiplinler arası çalışmalarla bilime katkıda bulunabilir.X
3
Molekülden ilaca giden yoldaki süreçleri tanımlar, bilimsel, ekonomik ve hukuksal basamakları değerlendirebilir.X
4
Farmakoloji disiplinine ait bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlayabilir, bir bilimsel araştırmayı planlayabilir, yürütebilir, analizini yapabilir ve makalesini yazıp yayınlatabilir.X
5
Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini ve kriterlerini yorumlayabilir ve uygulayabilir.X
6
Bilimsel verilere ulaşabilir ve verileri eleştirel gözle yorumlayabilir.X
7
Farmakoloji disiplininin etik kavram ve ilkelerini açıklar ve etik sorunları yorumlar.X
8
İlaç etkisinin değerlendirilmesinde kullanılan belirli deneysel yöntemleri ve düzenekleri kullanabilir.X
9
Bilimsel bir sunum hazırlayabilir ve kuralına uygun sunabilir.X
10
İlaç advers etkisini kuralına uygun raporlayabilir.X
11
Farmakoloji disiplini içerisinde yer alan bilimsel bir araştırma projesini, etik ve bilimsel açıdan değerlendirebilir ve etik kurullarda görev alarak raporlayabilir.X
12
Farmakoloji disiplininin yüklediği etik ve diğer sorumlulukları benimser.X
13
Farmakoloji alanında ve uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşımın değerini kabul eder, yaşam boyu öğrenmenin önemini önemser.X
14
Farmakoloji alanında ulusal/uluslararası düzeyde yabancı dildeki mesleki yayınları okuyup, analizini yaparak değerlendirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr.Sevil ÖZGER İLHAN )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/soilhan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (soilhan@gazi.edu.tr)