GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENDOKRİN BOZUCULAR/5791325
Dersin Adı: ENDOKRİN BOZUCULAR
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe/İngilizc
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Çevresel kirletici proseslerinin temel kimyasal ve ekolojik doğasını anlayarak başlıca kirletici gruplarını tanımlaması.
Başlıca çevresel kirleticilerin çevredeki akıbetini moleküler etkileşmelerden popülasyonlardaki etkilerine kadar anlatabilmesi; bioakümülasyonu kavram
Laboratuvar ve arazide endokrin sistem bozucuların (EDC) etki mekanizmalarını ve biomarkır stratejilerini tartışabilmesi.
Ulusal ve uluslararası düzeyde EDC’ler ve diğer endişe yaratan kirleticilerin “kokteyl” örneğindeki gibi çok düşük miktarlarda ancak birlikte bulunduk
Ulusal ve uluslararası mevzuattaki EDC aktivitesi tayini, değerlendirmesi ve risk karakterizasyonu metodolojilerini tartışabilmeleri.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Endokrinolojiye ve çevre toksikolojisine giriş.
2. Hafta  Çevre endokrin (Environmental Endocrinology) teorisi. Tarihçe, Sessiz Bahar (Silent Spring ve Rachel Carson), WHO’ya göre EDC tanımları.
3. Hafta  Ekosisteme giriş ve maruziyet yolları. Kontamine yeraltı ve içme suları ile yakma tesislerinden, çöp depolama alanlarından, atıksu arıtma tesislerinde
4. Hafta  Temel toksikolojik prensipler: Doz-cevap ilişkileri, toksikanların absorpsiyon, dağılım ve depolanmaları, biyotransformasyonları ve atılımları.
5. Hafta  Toksikanların hedef organ toksisitesi ve teratojenez, mutajenez, kanserojenez. Çevresel kirleticilerin kemodinamileri, taşınma ve akıbeti.
6. Hafta  Başlıca endokrin bozucu (EDC) grupları ve örnekleri. EDC’lere maruziyetin endişe yaratma sebepleri. Risk değerlendirilmesi.
7. Hafta  Ara sınav.
8. Hafta  Canlılarda etki mekanizmaları. Reseptörler. Hücresel, doku, organ ve popülasyon seviyesindeki mekanizmaların örneklerle tartışılması.
9. Hafta  Biyoakümülasyon ve ED aktivitesinin ölçülmesinde kullanılan arazi ve laboratuvar biyomarkırları. Endişe yaratan EDC'ler.
10. Hafta  EDC’lerin reprodüktif ve endokrin etkileri için kullanılan standardize test yöntemleri/rehberler, etik konular ve yasal düzenlemeler, karar-vericileri
11. Hafta  EDC’lerin etkileri için kullanılan standardize test yöntemleri/rehberler, etik konular ve yasal düzenlemeler, karar-vericilerin tartıştıkları konular.
12. Hafta  Risk değerlendirmesi ve risk yönetiminin kompleksliği/zorlukları.
13. Hafta  Çevresel EDC’lerin yaban hayatına etkileri. Vaka takdimleri/örneklerle işlenecek.
14. Hafta  EDC’lerin sağlık etkileri, üreme, tiroid fonksiyonu ve fetüse etkileri. Örneklerle, literatür taramaları ile işlenecek.
15. Hafta  Örneklerle, literatür taramaları ile işlenecek.
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
8
2
16
 Sunu hazırlama
8
2
16
 Sunum
8
2
16
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
12
1
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
12
3
36
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
178
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
-Alanındaki ileri düzeydeki problemleri tanımlamak ve çözümleyebilmek için gerekli bilgiyi kavrama ve kullanma becerisi.NAX
2
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve öğretebilme becerisi.X
3
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili bilgilere erişme ve sürekli yenileme becerisi.X
4
Alanındaki bilgi, beceri ve deneyimlerini disiplinlerarası uygulamalara aktarabilme becerisi.X
5
Bilimsel çalışmalarda değerlendirme, veri analizi yapma ve sonuçları yazılı/sözlü sunma becerisi.X
6
Toplum ve endüstrinin gereksinimlerine göre literatüre katkı sağlayabilecek araştırma konularını belirleyebilme becerisi.X
7
Bilimsel bir çalışma için amaç ve hedef belirleme, yol haritası oluşturma, planlı çalışma becerisi.X
8
Araştırma bulgularını teknolojik uygulamada ve/veya bilimsel araştırma konularını yönlendirmede kullanabilme becerisi.X
9
Araştırma yürütülmesinde ve bulgularının yayılımında hukuki hakların farkındalığı.X
10
Disiplin içi takımlarda etkin çalışabilme ve bu tür takımlarda liderlik yapabilme becerisi.X
11
Çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme ve bu tür takımlarda liderlik yapabilme becerisi.X
12
Alanına yenilik getiren ve literatüre katkı sağlayacak yeni düşünce/yöntem/tasarım/uygulama vb. içeren özgün çalışma yapma becerisi.X
13
Bilime yenilik getirme/yeni bir bilimsel yöntem geliştirme/bilinen yöntemi yeni bir alana uygulama becerisi.X
14
Uluslararası proje önerisi sunma ve çalışmaları tasarlama becerisi.X
15
Bağımsız araştırma yapma, bilimsel çalışmaları irdeleyen bir bakış açısı ile yorum yapma becerisiX
16
Sorgulama, sorun çözme, yaratıcı düşünme vb. yöntemleri geliştirme becerisi.X
17
Yabancı dilde uluslararası bilimsel yayınları irdeleme ve bilimsel sunum yapabilme becerisiX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Figen Ünlü Erkoç)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/erkoc , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/erkoc/files)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (erkoc@gazi.edu.tr)