GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YARATICI MİMARLIKTA DIŞA VURUMLU PROBLEM ÇÖZÜMÜ/6461311
Dersin Adı: YARATICI MİMARLIKTA DIŞA VURUMLU PROBLEM ÇÖZÜMÜ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe, İngiliz
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. Ece KUMKALE AÇIKGÖZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ecekumkale
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ecekumkale@gazi.edu.tr, Kumkale@yahoo.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yaratıcı çözümlerinin saklı yapıtaşlarını açığa çıkarma sürecinde, mimari ürün ve durumların disiplinler arası bağlantılarını da içeren bütüncül ve ka
Çeşitli tasarım durumları için öğrenciler tarafından bireysel olarak araştırılan ve yönetilen yaratıcı problem çözümü süreçlerinde, bir dizi fikirleşi
Mimari bir bakış açısıyla, içeriği araştırmak, ilişkilendirmek ve öneri getirmek için gündelik problemlere aktif katılımı teşvik etmek.
Kişisel öğrenmenin yapma bilgisini dışa vurabilen ve ders sonrasında bütün problem çözümlerinde faydalanılabilecek bir araçlar bütününü oluşturmak ve
mimari pratik için özerk ve bireysel yönetilen bir problem çözme süreci yapılandırma yöntemi oluşturmak
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Final sunumları ve araştırmalar grup çalışması olarak gerçekleştirilebilmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  M.533: MİMARİ TASARLAMADA METODOLOJİ SORUNLARI / M.534: MİMARLIKTA TAS. VE DEĞ. PROBLEMLERİ / M.633: TASARIMDA SÜREÇ VE DÜŞÜNCE / M.639: MİMARİ TASARIMDA KURAM-KILGI BAĞLAMI / M.644: MİMARİ BİÇİMLENDİRMEDE KARAR VERME YÖNTEMLERİ
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders ve işleme programının tanıtılması.
2. Hafta  Yaratıcı edim ile mimarlık arasındaki ilişkinin anlaşılması için varoluşçu görüngübilim (fenomenoloji) bakış açısının tanıtılması. C. Norberg-Schulz o
3. Hafta  Mimarlık, anlam ve yer üzerine tartışmalar. Problem çözümü ve yaratıcılık ilişkisine genel bakışın tanıtılması, içerikle ilgili araştırma ödevi, ilgil
4. Hafta  Ödev bulduları üzerine tartışma. Yaratıcılık ve değerlendirme arasındaki ilişkinin tanıtılması, yaratıcılık ölçümü, doğru ve yanlışları üzerine eleşti
5. Hafta  Ödev bulguları üzerine tartışma. Yaratıcı edim içinde dışa vurumun rolü ile ilgili görüşlerin tanıtımı. Yaratıcı yansımanın kişisel anlamı üzerine yor
6. Hafta  Ödev bulguları üzerine tartışma. Öğrenme ve yaratıcı edim arasındaki doğrudan ilişki üzerine görüşlerin tanıtımı, öğrenmeyi öğrenme yaklaşımlarına örn
7. Hafta  Ödev bulguları üzerine tartışma. Yaratıcı edimi içerik ve kararların sistemli dışa vurumu ile sistematize etmek üzerine bir bakış açısı tanıtımı. Sist
8. Hafta  Araştırma bulgularının mimari tasarım problemlerinin çözümüne uygulanabilirliğinin tartışılması. Problem çözümünün sistematize edilmesi deneyimi için
9. Hafta  Ara sınav ve seçilen problem ya da soruların ve problem çözümünün anlama, kavrama ve önerme süreçlerinin tartışılması. Final teslim metni için ana hat
10. Hafta  Seçilen tekniklerin sorulan sorulara ya da seçilen problemlere cevap bulmadaki olasılıklarını araştırmak. Soru ya da problemin içeriği ve bu içeriğin
11. Hafta  Olası çözüm önerileri ve özgünlük kriterlerinin tartışılması. Problem ya da sorunun içeriği ve ifade edilen anlamı için bir öz değerlendirme krtierler
12. Hafta  Daha çokbağlantı ve öneri alternatifi geliştirmek için fikirleşim teknikerinin uygulaması. Final metninin ilk taslağının istenmesi ödevi.
13. Hafta  Önerilerin özgünlükleri üzerine kendi öz değerlendirme kriterleri üzerinden tartışma.
14. Hafta  Final metninin sözlü sunumları.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  . Csikzentmihalyi, M. and Csikzentmihalyi, I. S. (Eds.) (1998) Optimal Experience: Psychological Studies of Flow in Consciousness, Cambridge: Cambridge University Press . Dale H. S., Barry J. Z. (eds.) (1998) Self-Regulated Learning: From teaching to Self-Reflective Practice, New York and London: The Guilford Press. . Dewey, J. (1958) Art As Experience. New York: Capricorn Books, G. P. Putnam's Sons. . Koestler, A. (1964) The Act of Creation. New York: The Macmillan Company. . Kolb, D. A. (1984) Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. . Norberg-Schulz, C. (1965) Intentions in Architecture. Cambridge, Massachusetts: MIT. . Norberg-Schulz, C. (1971) Existence, Space and Architecture. New York: Praeger. . Norberg-Schulz, C. (1988) Architecture: Meaning and Place: Selected Essays, (New York: Electa/Rizolli. . Rapoport, A. (1990) The Meaning of the Built Environment: A Nonverbal Communication Approach. Tucso
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, grup çalışması, beyin fırtınası
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
14
4
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
8
2
16
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
3
9
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X