GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇAĞDAŞ KENT MEKANLARI VE MİMARLIK/6321311
Dersin Adı: ÇAĞDAŞ KENT MEKANLARI VE MİMARLIK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe-İngilizc
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Zeynep ULUDAĞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.websitem.gazi.edu.tr/site/uzeynep
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  uzeynep@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kentsel mekanı ve mimarlığı anlamak ve değerlendirmek üzere kavramsal bir çerçeve sunar ve bu alandaki güncel eleştirel çalışmaları tartışır.
Erken modern dönemden başlayarak günümüze kadar olan süreçte mekansal, sosyal ve tarihsel perspektiflerden kentsel mekanın oluşumunu anlar.
Ders tematik olarak disiplinlerarası bir yaklaşımı teşvik eder.
Sosyal tarih, kent tarihi, ve kentin toplumsal tarihi üzerine karşılaştırmalı analiz çalışmaları yapar.
Kavramsal ve eleştirel düşünce yapısı kazanmak. Bilimsel ifade ve sunuş tekniklerini öğrenmek.
Mimarlık ve Kentsel Peyzaj çalışmalarında bilimsel okumalar ve araştırmalar yapmayı öğretmek. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Ders sözlü ve görsel olarak ders aktarım metodu ile yürütülecektir. Öğrencilerin okumlar ve görsel malzeme ile desteklenen sunuşlar yapmaları beklenmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin kavramsal çerçevesi tanımlanır.Kentsel peyzajın mekansal özellikleri ve özgünlüğü, sosyal, tarihsel ve fiziksel açılardan ele alınır.
2. Hafta  Erken modern dönem kent mekanının ortaya çıkışı. Zaman, mekan ve para kavramlarının değişimi, yeni ritimler, perspektifler ve değişen gündelik yaşam.
3. Hafta  Modern kent mekanının yeni elemanları olarak kamusal parkların ortaya çıkışı. Doğa ve insan-doğa etkileşiminin değişen kavramları tartışılır.
4. Hafta  Modernizasyon ve değişen kamusal alan kavramı. Yeni kamusallık kavramının ve gündelik yaşam kavramının tartışılması.Bu kavramların mekana etkisi.
5. Hafta  Sunuşlar (1. Ödevler) Öğrencilerin sunuşlarının yazılı ve sözlü olarak teslimi ve derste tartışılması. Eleştiri ve tartışmalarla dersin tekrarı.
6. Hafta  Mimarlıkta ve kentsel tasarımda ulusal kimlik ve devlet ideolojisi. İdeolojinin kentsel mekana etkisi. Tasarlanan ilk başkentler.
7. Hafta  Mimarlıkta ve kentsel tasarımda ulusal kimlik ve devlet ideolojisi. İdeolojinin kentsel mekana etkisi. Tasarlanan ilk başkentler
8. Hafta  Postmodern kentleşme. Yer, mimarlık ve kentsel mekan üzerine teorik tartışmalar. Kentsel mekan üzerine güncel eleştirel tartışmalar ve yorumlar.
9. Hafta  Kentsel mekan üzerine güncel eleştirel tartışmalar ve yorumlanan çalışmalar; Henri Lefebvre, Edward W. Soja, David Harvey, ve Peter Eisenman.
10. Hafta  Kentsel mekan üzerine güncel eleştirel tartışmalar ve yorumlanan çalışmalar; Henri Lefebvre, Edward W. Soja, David Harvey, ve Peter Eisenman.
11. Hafta  Sunuşlar (2. Ödevler) Sunulan kavramsal modellerin örneklenmesi.
12. Hafta  Mimarlık tarihi ve kent tarihi çalışmalarında modern ve post modern tarih yazımının tartışılması.
13. Hafta  Mimarlık tarihi ve kent tarihi çalışmalarında modern ve post modern tarih yazımının tartışılması.
14. Hafta  Final Sunuşlar. Her öğrenci final sunuşunu yazılı ve sözlü olarak sınıfa sunacak ve tartışılacak.
15. Hafta  Final Sunuşlar Her öğrenci final sunuşunu yazılı ve sözlü olarak sınıfa sunacak ve tartışılacak.
16. Hafta  Dersin geneli hakkında tartışma ve eleştiri ortamı oluşturmak. Bu bağlamda öğrencilerin sunuşlarını sosyal, mekansal ve tarihsel boyutlarıyla tartışma
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Benjamin, Walter The Arcades Project. Berman, Marshall 1982: All That is Solid Melts into Air. New York: Simon and Schuster. Calhoun, Craig. (Ed.), 1994: Habermas and the Public Sphere. The MIT Press. Calvino Italo, 1974: Invisible Cities, tr. William Weawer. New York: Harcourt Brace Jovanovich. Girouard, M., 1985: Cities and People, A Social and Architectural History. London, Yale University Press. Harvey, David, 1989: The Condition of Postmodernity. Oxford, UK, and Cambridge, MA: Blackwell. Harvey, David, 1985: Consciousness and the Urban Experience. Baltimore: John Hopkins University Press, and Oxford: Basil Blackwell. Harvey, David, 1973: Social Justice and the City. Baltimore: John Hopkins University Press. Lefebvre, Henri, 1993: The Production of Space. Tr. D. Nicholson – Smith, Oxford,Blackwell Publishers. Sennet, Richard, 1977: The Fall of Public Man. New York, Alfred A. Knopf Inc. Publication. Soja, W. Edward, 2000: Postmetropolis. Cornwall, UK, Blackwell
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Ders sözlü ve görsel olarak ders aktarım metodu ile yürütülecektir. Öğrencilerin okumlar ve görsel malzeme ile desteklenen sunuşlar yapmaları beklenmektedir. Bireysel ya da grup sunuşların yanısıra öğrenciler her hafta, dersin okumaları üzerine tartışmalar geliştireceklerdir. Öğrencilerin bir ara bir de final sunuşları olacak, final sunuş tüm fakülteye açık yapılabilecektir.
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
2
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
12
6
72
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
7
70
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
198
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X