GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ORTA ASYA TÜRK MİMARLIĞI/5671311
Dersin Adı: ORTA ASYA TÜRK MİMARLIĞI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Nakış Karamağaralı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  nakis@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İslamiyet öncesinde Türk yaşam biçiminin tanınması ve bunun sanata ve mimariye nasıl yansıdığının öğrenilmesi
İslam öncesi ve sonrası Anadolu dışı Türk mimarisinin, coğrafya, kültür, gelenek ve inançlar bağlamında incelenerek kavranması
İlk Türk devleti Hunlardan başlayarak,Göktürk,Uygur, Karahanlı,Gazneli,Büyük Selçuklu,İlhanlı,Timurlu,Safavi mimarlıklarının örnekleriyle tanınması
Orta Asya Türk mimarisinin, 11. yy. dan başlayarak Anadolu Türk mimarisine ne şekilde kaynak oluşturduğunun öğrenilmesi
Orta Asya, Anadolu ve Yakın Doğu’da ürünler veren Türk mimarisinin İslam öncesi ve sonrası örneklerinin karşılaştırmalı analizinin yapılabilmesi
Türk mimarlığının diğer İslam mimarisi örneklerinden farklılaştığı alanların gerekçeleri ile birlikte kavranması
Türk mimarlığının oluşma süreci, kökenleri ve etkileşim sorunlarına dair yeni ve analitik bir bakış açısının kazanılması


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Orta Asya teriminin kapsamı, İslam öncesi Türk kültürünün ve bunu şekillendiren unsurların tanıtılması, bu konudaki veri kaynaklarının aktarılması
2. Hafta  Ön-Türk kavimleri ve ilk Türk devleti olan Hunların kültür, yerleşim ve mimarlığının tanıtılması
3. Hafta  Göktürk kültür, yerleşim ve mimarlığının tanıtılması
4. Hafta  Göktürk kültür, yerleşim ve mimarlığının tanıtılması
5. Hafta  Uygur kültür, yerleşim ve mimarlığının tanıtılması
6. Hafta  Uygur kültür, yerleşim ve mimarlığının tanıtılması
7. Hafta  İlk Müslüman Türk devletleri olan Karahanlı ve Gaznelilerin yerleşim ve mimarlığının tanıtılması,erken İslam dön. mimarlığı(Emevi)ile karşılaştırılmas
8. Hafta  İlk Müslüman Türk devletleri olan Karahanlı ve Gaznelilerin yerleşim ve mimarlığının tanıtılması,erken İslam dön. mimarlığı(Emevi)ile karşılaştırılmas
9. Hafta  Büyük Selçuklu mimarlığının tanıtılması, sahip olduğu dini-mimari miras ve etkileşimler açısından irdelenmesi, Anadolu Selçuklu mimarlığına etkileri
10. Hafta  Büyük Selçuklu mimarlığının tanıtılması, sahip olduğu mimari miras ve etkileşimler açısından irdelenmesi, Anadolu Selçuklu mimarlığına etkileri
11. Hafta  İlhanlı mimarlığının tanıtılması, Büyük Selçuklu mimarlığına ve sonrasında Anadolu Selçuklu mimarlığına etkilerinin ortaya konulması
12. Hafta  Timurlu ve Safavi mimarlıklarının tanıtılması, geçmiş mimari birikim açısından irdelenip yorumlanması
13. Hafta  Öğrenci sunumları
14. Hafta  Öğrenci sunumları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  - G. Akın, Asya Merkezi Mekan Geleneği, Ankara 1990 - O. Aslanapa, Başlangıcından Büyük Selçukluların Sonuna Kadar Türk Sanatı, İst., 1972 - M. Cezar, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977 - Y. Çoruhlu, Erken Devir Türk Sanatı, İstanbul 2007 - N. Diyarbekirli, Hun Sanatı, M.E.B. Ankara - E. Esin, İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslama Giriş, İstanbul 1978. - A. İnan, Eski Türk Dini Tarihi, Kültür Bakanlığı, Ankara - L. Ligeti, Bilinmeyen İç Asya (çev. Sadettin Karatay) TDK, Ankara - B. Ögel, İslam. Önce Türk Kültür Tarihi -Orta Asya Kay. ve Bulun. Göre, Ank. 1988 - W. Radloff, Türklük ve Şamanlık, Örgün Yayınları - J. Paul Roux, Orta Aya-Tarih ve Uygarlık (çev. Lale Arslan), İstanbul 2001. - J. Paul Roux,Türk Göçebe Sanatının Dini Bakımdan Anlamı, Türk Kültürü El Kitabı - A. Taşağıl, Göktürkler, TTK - Y.Z. Yörükan, Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri:Şamanizm, -S.K.Yetkin, İslam Mimarisi, . Ankara 1965 -S. Blair-J. Bloom, The Art and Archi
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
5
50
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
4
40
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
6
4
24
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
6
36
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
193
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.72
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X