GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİMARLIKTA ESTETİK/5351311
Dersin Adı: MİMARLIKTA ESTETİK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Nakış Karamağaralı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  nakis@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kültürel,toplumsal,dinsel,sanatsal yaşamda estetik olgusunun; algı,duyum,empati,hoşlanma,haz v.b. psiko-estetik kavramların öğrenilmesi
Estetik objenin ve süjenin tanımlanması ve yorumlanması; estetik değer yargısı olan “güzel”in tarihsel süreç içinde tanımı ve kapsamı
Estetik bilimini var eden çeşitli felsefi görüşlerin, felsefecilerin, mimarların ve sanat tarihçilerinin estetik değer, -güzel- çözümlemelerini öğrenm
Estetiğin değer yargısı olan “güzel”in kavramsal içeriklerinin,bileşenlerinin,tarihsel süreçteki ve günümüzdeki yorumlarının öğrenilmesi
Estetik yargı olarak “beğeni”nin tanımının ve beğeninin belirleyicilerinin ortaya konularak “estetik”in öğrenilmesi
Antik Çağ’dan günümüze estetik felsefesinin "estetik değer" ve "güzel" kavramları yönünden aktarılması
“Estetik”i oluşturan alt başlıkların, özellikle “güzel” in tartışılması sonucunda,“mimaride estetik”in kavranması,
Mim.da estetiği,plastik biçim (ölçü-oran,komp.,simetri,uyum, bütünlük,çoklukta birlik,ışık,renk)ve anlamsal biçim(simge, imge,kod etc) açısından kavr.
Estetiğin mimaride bir tasarım olgusu olarak irdelenmesi ve öğrenilmesiyle, üst düzey bir birikim, irdeleme ve bu birikimi uygulama yetisi kazanılması
Mimaride estetik” in ne olduğu üzerinden kendi mimari dilini oluşturmada, mimariye ve yaşama bakışını yeniden kurmada katkı edinmeleri
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin kapsamı, amacı, sınırları, yöntemi.Estetiğe giriş, estetik tavır nedir, temel olarak kültürel,toplumsal, dinsel,sanatsal yaşamda estetik olgusu
2. Hafta  Estetik süje,estetik tavır,estetik obje,estetik değer,estetik yargının tanımlanması;algı,duyum,empati,hoşlanma,haz,beğeni v.b. psiko-estetik kavramlar
3. Hafta  Estetik değer “güzel”in tarihsel süreçteki tanımı,güzellik kuramları,ontolojik ve metafizik güzellik,doğa ve sanat güzelliği,günümüzün güz
4. Hafta  Estetik değer “güzel”in tarihsel süreçteki tanımı,güzellik kuramları,ontolojik ve metafizik güzellik,doğa ve sanat güzelliği,günümüzün güz
5. Hafta  Estetik değer “güzel”in tarihsel süreçteki tanımı,güzellik kuramları,ontolojik ve metafizik güzellik,doğa ve sanat güzelliği,günümüzün güz
6. Hafta  Antik çağdan günümüze estetik/güzel felsefeleri ve bu bağlamda mimarlık tarihinin çeşitli dönemlerindeki estetik/güzellik anlayışlarının incelenmesi
7. Hafta  Antik çağdan günümüze estetik/güzel felsefeleri ve bu bağlamda mimarlık tarihinin çeşitli dönemlerindeki estetik/güzellik anlayışlarının incelenmesi
8. Hafta  Estetik'deki farklı görüşlerin est.değer ve güzel çözümlemelerine bakışı(Platon,Aristo,Vitruvius,Alberti,da Vinci, Baumgarten,Kant,Hegel,Croce,Eco..)
9. Hafta  Estetik'deki farklı görüşlerin est.değer ve güzel çözümlemelerine bakışı(Platon,Aristo,Vitruvius,Alberti,da Vinci, Baumgarten,Kant,Hegel,Croce,Eco..)
10. Hafta  Mim.de estetiğin,plastik biçim(ölçü-oran,komp.,simetri, uyum,bütünlük,çoklukta birlik,ışık,renk)ve anlamsal biçim(simge,imge,mesaj,kod,dil)açı.ort.kon
11. Hafta  Mim.de estetiğin,plastik biçim(ölçü-oran,komp.,simetri, uyum,bütünlük,çoklukta birlik,ışık,renk)ve anlamsal biçim(simge,imge,mesaj,kod,dil)açı.ort.kon
12. Hafta  Mim.de estetiğin,plastik biçim(ölçü-oran,komp.,simetri, uyum,bütünlük,çoklukta birlik,ışık,renk)ve anlamsal biçim(simge,imge,mesaj,kod,dil)açı.ort.kon
13. Hafta  Öğrenci sunumları
14. Hafta  Öğrenci sunumları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -Tunalı,İ. ; Estetik, İst. 1989 -Tunalı,İ. ; Tasarım Felsefesine Giriş, İst. 2002 -Kagan, M; (çev:Aziz Çalışlar) Estetik ve Sanat Dersleri, Ank. 1993 -Sena,C.; Estetik, İst. 1972
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt,Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
5
50
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
4
40
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
6
4
24
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
6
36
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
193
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.72
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X