GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknikleri ve Uygulamalar/4340114
Dersin Adı: Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknikleri ve Uygulamalar
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Nitel ve Nicel araştırma yaklaşımları arasındaki farkları kavrar
Nitel araştırma ile ilgili temel kavramları tanımlar
Nitel araştırmanın teorik temellerini bilir
Nitel araştırmada kullanılan araştırma modellerini (desenlerini) bilir
5. Nitel araştırmada örnekleme çeşitleri ve veri toplama yollarını bilir
Nitel araştırma verilerinin analiz yollarını bilir ve uygular
Nitel araştırmanın raporlaştırma yollarını bilir ve uygular
Nitel Araştırmada bilimsel etik ilkeleri bilir ve uygular
Başkalarınca yapılmış nitel araştırmalardan yararlanabilir
Küçük çaplı araştırmalar yapabilir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedi
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta   Ders amaç ve hedeflerinin açıklanması, ön bilgilerin yoklanması ve bilim ve araştırmaya dikkat çekecek tartışmanın yapılması
2. Hafta  Nitel ve nicel araştırma yaklaşımlarının karşılaştırılması ve nitel araştırmanın teorik temelleri Fenomenolojik yaklaşım Sembolik Etkileşimcilik
3. Hafta  Nitel Desenler Kuram Oluşturma Durum çalışması Eylem Araştırması
4. Hafta  Nitel Araştırmada Örneklem Çeşitleri
5. Hafta  Nitel Araştırmada Veri Toplama Süreç ve Teknikleri Gözlem Görüşme Odak Grup Görüşmesi Doküman İnceleme
6. Hafta  Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Üçgenleme
7. Hafta  Nitel Veri Analizi
8. Hafta  Nitel Araştırmada etik ilkeler ders+arasınav
9. Hafta  Her konu için ortalama İki hafta ve öğrenci sunumları için 2 hafta ayrılmıştır.
10. Hafta  proje sunumları
11. Hafta  proje sunumları
12. Hafta  proje sunumları
13. Hafta  proje sunumları
14. Hafta  proje sunumları
15. Hafta  proje sunumları
16. Hafta  proje sunumları
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
8
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
3
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
4
40
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
5
7
35
 Sunu hazırlama
5
4
20
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
6
12
 Diğer
2
2
4
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
191
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.X
2
Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.X
3
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.X
4
Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.X
5
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.X
6
Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir.X
7
Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.X
8
Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.X
9
Çalışmalarını bireysel veya bir takım üyesi olma bilinciyle yürütür.X
10
Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.X
11
Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.X
12
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.X
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.X
14
Alanıyla ilgili toplantılarda özgün görüşlerini savunur.X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 genel düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.X
16
Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.X
17
Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
18
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.X
19
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Naciye Aksoy)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/naciye)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (naciye@gazi.edu.tr)