GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
UZMANLIK ALAN DERSİ/4340810
Dersin Adı: UZMANLIK ALAN DERSİ
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 15
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Bilim Dalı Öğretim Elemanları
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Alanıyla ilgili çalışma yapılacak bir eksikliği tespit etme becerisini kazanır.
Bu etkinlik doğrultusunda doktora çalışması olacak bir konu belirleme becerisine sahip olur.
Belirlediği konunun akademik düzeyde incelenmesini gerektiren yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanma becerisine sahip olur.
Araştırmanın alan çalışması için en verimli sonuçları alacak ölçekleri geliştirebilir.
Kaynaklardan ve alan çalışmalarından elde ettiği bulguları orijinal bir ürün olarak ortaya koyar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Alanıyla ilgili orijinal bir konu tespiti çalışması yapılır.
2. Hafta  Konuyla ilgili yerli ve yabancı literatür taraması yapılır.
3. Hafta  Literatür taramasına ilişkin genel bir değerlendirme yapılır.
4. Hafta  Çalışmanın orijinal adının koyulması sağlanır.
5. Hafta  Yapılacak çalışmayla ilgili bilgisi olan uzmanların görüşünün alınması sağlanır.
6. Hafta  Oluşturulan tez izleme komitesi ile yapılacak çalışma hakkında görüş alışverişi yapılır.
7. Hafta  Kavramsal çerçeve başta olmak üzere tezin kurgusu oluşturulur.
8. Hafta  Çalışmaya uygulama alanı olacak yerler belirlenir.
9. Hafta  Tez izleme komitesi ve görüşlerinden faydalanılabilecek uzmanların katkısıyla ölçekler geliştirilebilir.
10. Hafta  Uygulama alanlarında geliştirilen ölçeklerin uygulanması sağlanır.
11. Hafta  Bulguların analizi ve sentezi gerçekleştirilir.
12. Hafta  Çalışmanın bu evresi tez izleme komitesi ile değerlendirilir.
13. Hafta  Elde edilen bulgulardan hareketle sonuç ve önerilerin oluşturulması sağlanır.
14. Hafta  Akademik bir çalışma olan doktora tezinin yazım kuralları açısından eksiklikleri giderilir.
15. Hafta  Tezin okunarak savunulur hale getirilmesi.
16. Hafta  Tezin Jüri'de savunulması.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Balcı, A. (2013). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara. Büyüköztürk, Ş. vd. (2013) Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Uygulama
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
40
 Uygulama
1
30
 Projeler
0
0
 Pratik
1
30
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
8
3
24
 Okuma Faaliyetleri
12
9
108
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
9
108
 Materyal tasarlama, uygulama
6
6
36
 Rapor hazırlama
11
5
55
 Sunu hazırlama
12
3
36
 Sunum
2
4
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
375
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
15
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
15
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.X
2
Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.X
3
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.X
4
Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.X
5
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.X
6
Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir.X
7
Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.X
8
Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.X
9
Çalışmalarını bireysel veya bir takım üyesi olma bilinciyle yürütür.X
10
Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.X
11
Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.X
12
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.X
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.X
14
Alanıyla ilgili toplantılarda özgün görüşlerini savunur.X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 genel düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.X
16
Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.X
17
Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
18
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.X
19
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.X