GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Bilgisayar Ortamında İleri İstatistik Uygulamaları/4340308
Dersin Adı: Bilgisayar Ortamında İleri İstatistik Uygulamaları
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Mustafa KALE
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/mkale
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mkale@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
SPSS programýnda deðiþkenleri tanýmlayabilir.
Tanýmlayýcý istatistikleri hesaplayabilir.
Parametrik testlerin nerelerde kullanýlacaðýna karar verebilme.
Parametrik testleri hesaplayabilme.
Non-Parametrik testlerin nerelerde kullanýlacagýna karar verebilme.
Non-Parametrik testleri hesaplayabilme.
Korelasyon analizi yapabilme.
Varyans analizlerini yapabilme.
Regresyon analizlerini yapabilme.
Geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapabilme.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eðitim þeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoþulu yada eþ koþulu bulunmamaktadýr.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle iliþkili önerilen baþka dersler bulunmamaktadýr
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  SPSS programýnda deðiþkenlerin tanýmlanmasý.
2. Hafta  Tanýmlayýcý istatistiklerin hesaplanmasý. Grafikler.
3. Hafta  Parametrik Testler.
4. Hafta  Parametrik Testler.
5. Hafta  Non-Parametrik Testler.
6. Hafta  Non-Parametrik Testler.
7. Hafta  Korelasyon Analizi.
8. Hafta  Varyans Analizleri.
9. Hafta  Ders+Ara sınav
10. Hafta  Kovaryans Analizi.
11. Hafta  Basit Doðrusal Regrasyon Analizi.
12. Hafta  Ã‡oklu Doðrusal Regrasyon Analizi.
13. Hafta  Faktör Analizi.
14. Hafta  Geçerlik ve Güvenirlik Analizi.
15. Hafta  Geçerlik ve Güvenirlik Analizi.
16. Hafta  Deðerlendirme.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Ã‡eþitli istatistik kitaplarý
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatým, Soru-Yanýt, Gösterme, Uygulama - Alýþtýrma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
8
5
40
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
6
48
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
7
14
 Sunu hazırlama
2
7
14
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
7
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
8
16
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
192
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2
Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.X
3
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.X
4
Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
5
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
6
Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir.X
7
Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.X
8
Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.X
9
Çalışmalarını bireysel veya bir takım üyesi olma bilinciyle yürütür.
10
Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.X
11
Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.X
12
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
14
Alanıyla ilgili toplantılarda özgün görüşlerini savunur.X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 genel düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
16
Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.X
17
Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
18
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.
19
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.X