GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Tıp Fakülteleri, kendi eğitim programlarını daha fazla sorgulamaya ve bununsonucu eğitim programlarında büyük değişimler yapmaya başlamışlardır. Eğitimprogramları toplumun öncelikli sağlık sorunlarına daha fazla odaklanmayabaşlamış,  probleme dayalı öğrenim gibiöğrenci merkezli aktif eğitim modelleri, ölçme ve değerlendirme, eğitimprogramı geliştirme ve eğitim programını değerlendirme gibi uygulamalaryoğunluk kazanmıştır.

Dünyanın birçok ülkesinde Tıp Eğitimi lisansüstü eğitimleri yapılmaktadır.Bu değişim ve uygulamalarda farklı ülkelerdeki Tıp Fakültelerinde uzunyıllardır var olan ve ülkemizde 1999 yılından itibaren kurulmaya başlayan TıpEğitimi Anabilim Dalları önemli bir görev üstlenmektedir. Tıp Eğitimi ya da TıpEğitimi ve Bilişimi Anabilim Dallarında akademik çalışmalar ve araştırmalaryapacak insan gücünün yetiştirilmesine ve dolayısıyla doktora programlarınaihtiyaç vardır.

Bu gelişmeler ve gereksinimler ışığında, 2004 yılında kurulan GaziÜniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, alanınkurumsallaştırılmasına katkıda bulunmak, edindiği bilgi ve birikimi paylaşmak,tıp eğitimi ile ilgili kurumlara katkıda bulunmak için Tıp Eğitimi DoktoraProgramını başlatmıştır. 

Program tıp eğitimi alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyenbireylere ilgili alt başlıklarda gereken yeterlilikler (bilgi, beceri ve tutum)ile tıp eğitimi alanında eleştirel okuma, araştırma yapma, yayınlama yetkinliğinikazandırmayı hedeflemektir.

Programınhedef grubu, TıpEğitimi Anabilim Dallarında, Birimlerinde tam zamanlı olarak çalışmakta olan /çalışmayı isteyen öğretim üyesi ve yardımcıları; Sağlık Bakanlığı ve bağlıkurumlarında çalışan / çalışmayı planlayan hekimler ile Tıp Eğitimi alanındaakademik kariyer yapmak isteyen pratisyen / uzman hekimlerdir. Mezuniyetsonrasında Tıp Fakülteleri Tıp Eğitimi Anabilim Dalları veya Tıp Fakültelerinineğitimle ilgili diğer birimlerinde görev yapma imkânı bulunmaktadır