GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
1- Eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi alanının bilimsel, toplumsal, psikolojik, tarihsel, teknolojik, felsefi ve ekonomik temellerini bilir ve bu bilgilerini alandaki kuramsal ve uygulamalı çalışmalarına yansıtır.
2- Eğitim yönetimi, liderliği ve eğitimde politika analizine ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve etkili yönetilmelerinde uygulayabilmek.
3- Eğitim yönetimi, liderliği ve eğitimde politika analizine ilişkin model ve yaklaşımları eğitim yönetiminin sorunlarının belirlenmesinde ve çözümlenmesinde kullanır.
4- Eğitim yönetimine ilişkin ulusal ve uluslararası yönelimleri ve toplumsal talepleri alandaki çalışmalar açısından irdeler ve analiz eder.
5- Alanda sorunların çözümüne yönelik bilimsel araştırmalardan yararlanarak, analiz sonuçlarını ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşır.
6- Alana ilişkin konulara ve sorunlara yönelik, bilimsel araştırmalara dayalı, ulusal ve uluslararası düzeyde özgün çalışmalar yapar.
7- Eğitim yönetimi alanına ilişkin çalışmalarında işbirliğinin yollarını arar ve ekip çalışması yapar.
8- Yabancı bir dili, bilimsel düzeyde yapılan araştırma ve çalışmalarda etkin bir biçimde kullanır.
9- Alanda sorunların çözümüne yönelik girişim ve çalışmalarda aktif rol alır.
10- Eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi alanındaki sorunların belirlenmesi ve çözümüne yönelik girişim ve çalışmalarına yansıtır.
11- Alana yönelik konuların tartışılmasında etkili iletişim becerilerini kullanarak ve bilimsel esaslara dayalı olarak görüşlerini ifade eder ve savunur.
12- Etik kuralları dikkate alarak alanı ile ilgili konularda karşılaşılan yönetsel, bilimsel, kültürel, toplumsal, yasal ve etik sorunların ortaya konması ve çözümlenmesine yönelik görüş geliştirir.