GAZI UNIVERSITY INFORMATION PACKAGE - 2019 ACADEMIC YEAR

COURSE DESCRIPTION
TURKISH II/TÜR102
Course Title: TURKISH II
Credits 2 ECTS 2
Course Semester 4 Type of The Course Compulsory
COURSE INFORMATION
 -- (CATALOG CONTENT)
 -- (TEXTBOOK)
 -- (SUPPLEMENTARY TEXTBOOK)
 -- (PREREQUISITES AND CO-REQUISITES)
 -- LANGUAGE OF INSTRUCTION
  Turkish
 -- COURSE OBJECTIVES
 -- COURSE LEARNING OUTCOMES
Konuşmanın fiziksel unsurlarını bilir. Konuşmanın zihinsel unsurlarını bilir.
Vurgu, tonlama, söyleyiş bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur. Hazırlıklı konuşma yapar.
Hazırlıksız konuşma yapar. Konuşma kurallarını uygular.
Konuşurken yaptığı telaffuz hatalarını düzeltir. Sözlü anlatım becerileri gelişir.
Doğru ve akıcı konuşma becerisi kazanır. Okuma, anlama, dinleme kavram ve kurallarını bilir.
Konuşma eğitiminin asıl amacı olan duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilme becerisi kazanır. Konuşmada nefes kontrolünün, vurgulama ve tonlamanın düzgün bir diksiyon için gerekli olduğunu bilir.
Topluluk karşısında etkili bir konuşma yapabilme becerilerini gelişirir. Konuşurken kelimelerin ve kelime gruplarının amacına uygun kullanılması gerektiğini bilir.
Beden dilini konuşma sırasında kullanmanın dinleyiciler üzerindeki etkisini kavrar. Bireysel ilişkilerimizden, özel hayatımıza, iş hayatımızdan her türlü sosyal ilişkilerimize kadar geniş bir etki alanı bulunan beden dilinin önemini anlar.
Beden dilini ikili iletişimde kullanır. Yüz ifadeleri, ses tonu,jest, beden duruşu ve hareketleri, dokunma ve bakışların sözel olmayan iletişim yani beden dilinin kanalları olduğunu kavrar.
Beden dilinin kültürden kültüre farklılık gösterdiğini bilir. Konuşma stratejilerini bilir ve uygular.

 -- MODE OF DELIVERY
  Bu ders sadece örgün ve yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --WEEKLY SCHEDULE
1. Week  Diksiyon iletişim, iletişim ögeleri ve türleri, iletişimi engelleyen unsurlar, konuşma ile ilgili temel kavram ve terimler.
2. Week  Sesin oluşmasını sağlayan fiziksel unsurlar ve uygulamalı çalışmalar.
3. Week  Nefes eğitimi ve soluğu kontrol etme, uygulamalı çalışmalar. Vurgu, tonlama, durak, kavşak, ezgi.
4. Week  Sesin oluşmasını sağlayan zihinsel, psikolojik, sosyal ve kültürel unsurlar ve uygulamalı çalışmalar.
5. Week  Konuşmacıda bulunması gereken özellikler. Konuşma ile ilgili olan diğer kavramlar. Konuşmada beden dilinin kullanılması, sözsüz iletişim. Bakış, göz teması ve yüz ifadesi.
6. Week  Konuşmada beden dilinin kullanılması.
7. Week  İletişim ve uygulamalı çalışmalar: İzlenim, ikna
8. Week  Hazırlıksız konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. Telefonda, toplum içinde, ilk karşılaşmada konuşma
9. Week  Hazırlıksız konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. Dergi, gazete, kısa film, reklam vs. üzerine kişisel duygu ve düşüncelerini anlatma.
10. Week  Hazırlıksız konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. Günlük hayatta karşılaşacakları durumlara göre uygulamalar yapılacaktır.
11. Week  Hazırlıklı konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. Hazırlıksız Konuşma Uygulamaları (görsellerden­ fotoğraf, karikatür, afiş, reklam, poster vs. hareketle kişisel duygu ve düşüncelerini anlatma.
12. Week  Hazırlıklı Konuşma Uygulamaları (Hitabet, Söylev, Topluluk Önünde Konuşma, Münazara,)
13. Week  Hazırlıklı konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. (Açık Oturum, Forum, Panel)
14. Week  Hazırlıklı konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. (Sempozyum- Kolokyum.)
15. Week  
16. Week  
 -- TEACHING and LEARNING METHODS
 -- ASSESSMENT CRITERIA
 
Quantity
Total Weighting (%)
 Midterm Exams
0
0
 Assignment
0
0
 Application
0
20
 Projects
0
10
 Practice
0
10
 Quiz
0
0
 Percent of In-term Studies  
40
 Percentage of Final Exam to Total Score  
60
 -- WORKLOAD
 Activity  Total Number of Weeks  Duration (weekly hour)  Total Period Work Load
 Weekly Theoretical Course Hours
14
2
28
 Weekly Tutorial Hours
0
 Reading Tasks
0
 Searching in Internet and Library
1
2
2
 Material Design and Implementation
0
 Report Preparing
0
 Preparing a Presentation
1
8
8
 Presentation
1
2
2
 Midterm Exam and Preperation for Midterm Exam
0
 Final Exam and Preperation for Final Exam
1
10
10
 Other (should be emphasized)
0
 TOTAL WORKLOAD: 
50
 TOTAL WORKLOAD / 25: 
2
 Course Credit (ECTS): 
2
 -- COURSE'S CONTRIBUTION TO PROGRAM
NO
PROGRAM LEARNING OUTCOMES
1
2
3
4
5
1Sufficient knowledge on mathematics, science and computer engineering; ability to apply theoretical and practical knowledge in these areas to model and solve complex engineering problemsX
2Ability to identify, define, formulate and solve complex engineering problems; ability to choose and apply appropriate analysis and modelling methods for these purposesX
3Ability to design a complex system, process, device, software, algorithm, or product under realistic constraints and circumstances to meet certain requirements; ability to apply modern design techniques for this purposeX
4Ability to choose, develop and use modern techniques and tools necessary for engineering applications; ability to effectively use computing technologiesX
5Ability to design and implement systems or experiments to solve complex engineering problems or investigate research topics in computer engineering; collect and interpret data to evaluate and analyze the results of solutionsX
6Ability to work effectively in intradisciplinary and interdisciplinary teams or individuallyX
7Ability to efficiently prepare, evaluate and interpret reports; ability to generate design and production reportsX
8Ability to make presentations, conduct effective verbal and written communication, and give clear directions in Turkish and EnglishX
9Awareness of the necessity of lifelong learning; ability to access information, follow scientific and technological developments; ability to perpetually renew oneselfX
10Awareness of professional and ethical responsibility, ability to act in accordance with ethical principlesX
11Ability to apply knowledge on project management, risk management and change managementX
12Awareness of entrepreneurship, innovation, and sustainable developmentX
13Ability to devise local and global solutions to contemporary issues considering the effects of engineering applications on health, environment and securityX
14Awareness of the legal consequences of engineering solutionsX
15Ability to apply knowledge on software development process and documentation rulesX
16Knowledge on standards used in engineering applicationsX
17Awareness of occupational health and safety, information security and privacyX
 -- NAME OF LECTURER(S)
   (Doç. Dr. Yılmaz YEŞİL)
 -- WEB SITE(S) OF LECTURER(S)
   ()
 -- EMAIL(S) OF LECTURER(S)
   (yyesil@gazi.edu.tr)