GAZI UNIVERSITY INFORMATION PACKAGE - 2019 ACADEMIC YEAR

COURSE DESCRIPTION
TURKISH II/TÜR102
Course Title: TURKISH II
Credits 2 ECTS 2
Course Semester 4 Type of The Course Compulsory
COURSE INFORMATION
 -- (CATALOG CONTENT)
 -- (TEXTBOOK)
 -- (SUPPLEMENTARY TEXTBOOK)
 -- (PREREQUISITES AND CO-REQUISITES)
 -- LANGUAGE OF INSTRUCTION
  Turkish
 -- COURSE OBJECTIVES
 -- COURSE LEARNING OUTCOMES
Konuşmanın fiziksel ve zihinsel unsurlarını bilir. Vurgu, tınlama, söyleyiş bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur.
Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma yapar. Konuşma kurallarını uygular.
Konuşurken yaptığı telaffuz hatalarını düzeltir. Sözlü anlatım becerileri gelişir. Doğru ve akıcı konuşma becerisi kazanır. Okuma, anlama, dinleme kavram ve kurallarını bilir.
Konuşma eğitiminin asıl amacı olan duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilme becerisi kazanır.
Konuşmada nefes kontrolünün, vurgulama ve tonlamanın düzgün bir diksiyon için gerekli olduğunu bilir.
Topluluk karşısında etkili bir konuşma yapabilme becerilerini gelişirtirir. Konuşurken kelimelerin ve kelime gruplarının amacına uygun kullanılması gerektiğini bilir.
Bireysel ilişkilerimizden, özel hayatımıza, iş hayatımızdan her türlü sosyal ilişkilerimize kadar geniş bir etki alanı bulunan beden dilinin önemini anlar. Beden dilini konuşma sırasında kullanmanın dinleyiciler üzerindeki etkisini kavrar.
Beden dilini ikili iletişimde kullanır. Yüz ifadeleri, ses tonu,jest, beden duruşu ve hareketleri, dokunma ve bakışların sözel olmayan iletişim yani beden dilinin kanalları olduğunu kavrar.
Beden dilinin kültürden kültüre farklılık gösterdiğini bilir.
Konuşma stratejilerini bilir ve uygular.

 -- MODE OF DELIVERY
  The mode of delivery of this course is Face to face
 --WEEKLY SCHEDULE
1. Week  Diksiyon iletişim, iletişim ögeleri ve türleri, iletişimi engelleyen unsurlar, konuşma ile ilgili temel kavram ve terimler.
2. Week  Sesin oluşmasını sağlayan fiziksel unsurlar ve uygulamalı çalışmalar.
3. Week  Nefes eğitimi ve soluğu kontrol etme, uygulamalı çalışmalar. Vurgu, tonlama, durak, kavşak, ezgi.
4. Week  Sesin oluşmasını sağlayan zihinsel, psikolojik, sosyal ve kültürel unsurlar ve uygulamalı çalışmalar.
5. Week  Konuşmacıda bulunması gereken özellikler. Konuşma ile ilgili olan diğer kavramlar. Konuşmada beden dilinin kullanılması, sözsüz iletişim. Bakış, göz teması, yüz ifadesi.
6. Week  Konuşmada beden dilini kullanılması.
7. Week  Konuşmada beden dili, sözsüz iletişim ve uygulamalı çalışmalar, İzlenim, ikna.
8. Week  Hazırlıksız konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. Telefonda, toplum içinde, ilk karşılaşmada konuşma.
9. Week  Hazırlıksız konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. Dergi, gazete, kısa film, reklam vs. üzerine kişisel duygu ve düşüncelerini anlatma.
10. Week  Hazırlıksız konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. Günlük hayatta karşılaşacakları durumlara göre uygulamalar yapılacaktır.
11. Week  Hazırlıklı konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. Hazırlıksız Konuşma Uygulamaları (görsellerden­ fotoğraf, karikatür, afiş, reklam, poster vs.- hareketle kişisel duygu ve düşüncelerini anlatma.
12. Week  Hazırlıklı Konuşma Uygulamaları (Hitabet, Söylev, Topluluk Önünde Konuşma, Münazara,)
13. Week  Hazırlıklı konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. (Açık Oturum, Forum, Panel)
14. Week  Hazırlıklı konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. (Sempozyum- Kolokyum.)
15. Week  
16. Week  
 -- TEACHING and LEARNING METHODS
 -- ASSESSMENT CRITERIA
 
Quantity
Total Weighting (%)
 Midterm Exams
0
0
 Assignment
0
0
 Application
0
20
 Projects
0
10
 Practice
0
10
 Quiz
0
0
 Percent of In-term Studies  
40
 Percentage of Final Exam to Total Score  
60
 -- WORKLOAD
 Activity  Total Number of Weeks  Duration (weekly hour)  Total Period Work Load
 Weekly Theoretical Course Hours
14
2
28
 Weekly Tutorial Hours
0
 Reading Tasks
0
 Searching in Internet and Library
1
2
2
 Material Design and Implementation
0
 Report Preparing
0
 Preparing a Presentation
1
8
8
 Presentation
1
2
2
 Midterm Exam and Preperation for Midterm Exam
0
 Final Exam and Preperation for Final Exam
1
10
10
 Other (should be emphasized)
0
 TOTAL WORKLOAD: 
50
 TOTAL WORKLOAD / 25: 
2
 Course Credit (ECTS): 
2
 -- COURSE'S CONTRIBUTION TO PROGRAM
NO
PROGRAM LEARNING OUTCOMES
1
2
3
4
5
1Adequate knowledge in mathematics, science and engineering subjects pertaining to the relevant discipline; ability to use theoretical and applied knowledgein these areas in complex engineering problems.
2Ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems; ability to select and apply proper analysis and modeling methods for this purpose.
3Ability to design a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions, in such a way as to meet the desired result; ability to apply modern design methods for this purpose.
4Ability to devise, select, and use modern techniques and tools needed for analyzing and solving complex problems encountered in engineering practice; ability to employ information technologies effectively.
5Ability to design and conduct experiments, gather data, analyze and interpret results for investigating complex engineering problems or discipline specific research questions.
6Ability to work efficiently in intra-disciplinary and multi-disciplinary teams; ability to work individually.
7Ability to communicate effectively in Turkish, both orally and in writing; knowledge of a minimum of one foreign language; ability to write effective reports and comprehend written reports, prepare design and production reports, make effective presentations, and give and receive clear and intelligible instructions.X
8Recognition of the need for lifelong learning; ability to access information, to follow developments in science and technology, and to continue to educate him/herself.
9Consciousness to behave according to ethical principles and professional and ethical responsibility; knowledge on standards used in engineering practice.
10Knowledge about business life practices such as project management, risk management, and change management; awareness in entrepreneurship, innovation; knowledge about sustainable development.
11Knowledge about the global and social effects of engineering practices on health, environment, and safety, and contemporary issues of the century reflected into the field of engineering; awareness of the legal consequences of engineering solutions.
 -- NAME OF LECTURER(S)
   (Doç. Dr. Yılmaz YEŞİL)
 -- WEB SITE(S) OF LECTURER(S)
   (-)
 -- EMAIL(S) OF LECTURER(S)
   (yyesil@gazi.edu.tr)