GAZI UNIVERSITY INFORMATION PACKAGE - 2019 ACADEMIC YEAR

COURSE DESCRIPTION
TURKISH GRAMMER II/TÜR102
Course Title: TURKISH GRAMMER II
Credits 2 ECTS 2
Course Semester 2 Type of The Course Compulsory
COURSE INFORMATION
 -- (CATALOG CONTENT)
 -- (TEXTBOOK)
 -- (SUPPLEMENTARY TEXTBOOK)
 -- (PREREQUISITES AND CO-REQUISITES)
 -- LANGUAGE OF INSTRUCTION
  Türkçe
 -- COURSE OBJECTIVES
 -- COURSE LEARNING OUTCOMES
Konuşmanın fiziksel ve zihinsel unsurlarını bilir. Vurgu, tınlama, söyleyiş bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur.
Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma yapar. Konuşma kurallarını uygular.
Konuşurken yaptığı telaffuz hatalarını düzeltir. Sözlü anlatım becerileri gelişir. Doğru ve akıcı konuşma becerisi kazanır. Okuma, anlama, dinleme kavram ve kurallarını bilir.
Konuşma eğitiminin asıl amacı olan duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilme becerisi kazanır
Konuşmada nefes kontrolünün, vurgulama ve tonlamanın düzgün bir diksiyon için gerekli olduğunu bilir.
Topluluk karşısında etkili bir konuşma yapabilme becerilerini gelişirtirir. Konuşurken kelimelerin ve kelime gruplarının amacına uygun kullanılması gerektiğini bilir.
Bireysel ilişkilerimizden, özel hayatımıza, iş hayatımızdan her türlü sosyal ilişkilerimize kadar geniş bir etki alanı bulunan beden dilinin önemini anlar. Beden dilini konuşma sırasında kullanmanın dinleyiciler üzerindeki etkisini kavrar.
Beden dilini ikili iletişimde kullanır. Yüz ifadeleri, ses tonu,jest, beden duruşu ve hareketleri, dokunma ve bakışların sözel olmayan iletişim yani beden dilinin kanalları olduğunu kavrar.
Beden dilinin kültürden kültüre farklılık gösterdiğini bilir.
Konuşma stratejilerini bilir ve uygular.

 -- MODE OF DELIVERY
  Bu ders sadece örgün ve yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --WEEKLY SCHEDULE
1. Week  Diksiyon iletişim, iletişim ögeleri ve türleri, iletişimi engelleyen unsurlar, konuşma ile ilgili temel kavram ve terimler.
2. Week  Sesin oluşmasını sağlayan fiziksel unsurlar ve uygulamalı çalışmalar.
3. Week  Nefes eğitimi ve soluğu kontrol etme, uygulamalı çalışmalar. Vurgu, tonlama, durak, kavşak, ezgi.
4. Week  Sesin oluşmasını sağlayan zihinsel, psikolojik, sosyal ve kültürel unsurlar ve uygulamalı çalışmalar.
5. Week  Konuşmacıda bulunması gereken özellikler. Konuşma ile ilgili olan diğer kavramlar. Konuşmada beden dilinin kullanılması, sözsüz iletişim. Bakış, göz teması, yüz ifadesi
6. Week  Konuşmada beden dilini kullanılması
7. Week  Konuşmada beden dili, sözsüz iletişim ve uygulamalı çalışmalar, İzlenim, ikna
8. Week  Hazırlıksız konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. Telefonda, toplum içinde, ilk karşılaşmada konuşma
9. Week  Hazırlıksız konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. Dergi, gazete, kısa film, reklam vs. üzerine kişisel duygu ve düşüncelerini anlatma.
10. Week  Hazırlıksız konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. Günlük hayatta karşılaşacakları durumlara göre uygulamalar yapılacaktır.
11. Week  Hazırlıklı konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. Hazırlıksız Konuşma Uygulamaları (görsellerden­ fotoğraf, karikatür, afiş, reklam, poster vs.- hareketle kişisel duygu ve düşüncelerini anlatma.
12. Week  Hazırlıklı Konuşma Uygulamaları (Hitabet, Söylev, Topluluk Önünde Konuşma, Münazara,)
13. Week  Hazırlıklı konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. (Açık Oturum, Forum, Panel)
14. Week  Hazırlıklı konuşmalar. Uygulamalı çalışmalar. (Sempozyum- Kolokyum.)
15. Week  
16. Week  
 -- TEACHING and LEARNING METHODS
 -- ASSESSMENT CRITERIA
 
Quantity
Total Weighting (%)
 Midterm Exams
0
0
 Assignment
0
0
 Application
0
20
 Projects
0
20
 Practice
0
20
 Quiz
0
0
 Percent of In-term Studies  
60
 Percentage of Final Exam to Total Score  
40
 -- WORKLOAD
 Activity  Total Number of Weeks  Duration (weekly hour)  Total Period Work Load
 Weekly Theoretical Course Hours
14
2
28
 Weekly Tutorial Hours
0
 Reading Tasks
0
 Searching in Internet and Library
1
2
2
 Material Design and Implementation
0
 Report Preparing
0
 Preparing a Presentation
1
8
8
 Presentation
1
2
2
 Midterm Exam and Preperation for Midterm Exam
0
 Final Exam and Preperation for Final Exam
1
10
10
 Other (should be emphasized)
0
 TOTAL WORKLOAD: 
50
 TOTAL WORKLOAD / 25: 
2
 Course Credit (ECTS): 
2
 -- COURSE'S CONTRIBUTION TO PROGRAM
NO
PROGRAM LEARNING OUTCOMES
1
2
3
4
5
1The normal structure and functions of the human body and specifically the structures of the mouth and the teeth on the basis of cells, tissues, organs and systems, know the interactions.
2Causes and formation of oral, dental and jaw diseases mechanisms, the findings caused by the structure and dysfunction and organism affect.
3In the national core training program of dentistry and Gazi University Faculty of Dentistry Signs and symptoms in the Extended Education Program findings, diseases and conditions and occupational know the applications at a specified level, understand, associates and evaluates
4In line with personal learning needs to reach the best scientific evidence available, knows to evaluate reliability and validity.X
5Legislation on professional legal responsibilities, know deontology and ethical principles.X
6In the national core training program of dentistry and Gazi University Faculty of Dentistry Professional in the Extended Education Program know and do applications at a specified level.
7Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.
8Is aware of the limitations, professional development puts personal learning goals in a way to support to the appropriate center if necessary directs
9Diseases of the mouth, teeth and jaws in society knows the incidence, prevention and reduction contributes.
10Independently practicing on its own duties and responsibilities related to the law, regulation, acts in accordance with the legislation and ethical principles.X
11Has teamwork and leadership skills, become role models to colleagues and society
12Plans personal professional development, lifelong performs with the principle of learning.X
13Patients, patient relatives, other health personnel, community, effective written and oral communication with relevant sectors and media communicates.
14Foreign language and information communication technologies monitors innovations in the profession.
 -- NAME OF LECTURER(S)
   (Öğr.Gör.Dr.Yaprak Pelin ULUIŞIK)
 -- WEB SITE(S) OF LECTURER(S)
   (http://tomer.gazi.edu.tr/)
 -- EMAIL(S) OF LECTURER(S)
   (tomer@gazi.edu.tr )