GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
1- Eczacılık eğitimiyle edindiği bilgi ve becerilere dayalı olarak Farmakognozi ve Fitoterapi alanındaki güncel bilgilere sahiptir.
2- Mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenmeye önem verir, ulusal/uluslararası gelişmeleri basılı yayınlar, teknolojik araçlar ve veri tabanlarını takip ederek bilgisini derinleştirir.
3- Meslektaşları ve sağlık alanındaki diğer meslek gruplarıyla iletişim halindedir, güncel konulardaki fikirlerini bu kişiler ve topluma sözlü/yazılı olarak sunar.
4- Bilgisayar, gerekli teknik ekipman ve cihazları kullanarak farklı disiplinlerle ortak alanlarda bilimsel çalışmalar yapar.
5- Kuramsal ve deneysel çalışmalarının sonuçlarını istatistiksel olarak değerlendirerek yorumlar.
6- Farmakognozi alanında bir çalışmayı tasarlar, çalışmayı bağımsız veya ekip olarak yürütür ve sonuçları eleştirel gözle yorumlayarak rapor halinde sunar.
7- Farmakognozi, fitofarmasi ve etnobotanik gibi konularda bilginin toplanması, yorumlanması, duyurulmasında ulusal ve uluslar arası çalışmalarda görev alır.
8- Yürüttüğü veya yer aldığı farmakognozik bir çalışmayı bilimsel bir toplantıda sunar, makale haline getirerek bir dergide yayınlar.
9- Bitkisel ilaç, drog preparatı, bitkisel çayların ve tıbbi bitkilerin; üretimleri, özellikleri, kaliteleri ve analizleri hakkında bilgi sahibidir.
10- Bitkilerde bulunan sekonder metabolitleri tanır, bunların bitkideki oluşumu, biyoteknolojik yollarla üretimi, teşhisi, elde edilmeleri hakkında bilgi sahibidir.
11- Tıbbi bitkilerin biyolojik aktiviteleri hakkında bilgi sahibidir.
12- Farklı kromatografik teknikleri kullanarak analiz ve izolasyon yapar
13- Çeşitli enstrümantal teknikler kullanılarak bitki, drog ve preparatlar üzerinde kalitatif ve kantitatif analizler yapar.
14- Farmakope analizleri ve farmakognozik yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
15- Tedavide kullanılan doğal ürünlerin yapıları, kullanılışları ve müstahzarlarını bilir ve kullanımları konusunda danışmanlık yapar.
16- Afyon alkaloitleri, uçucu yağlar gibi ülkemizin önemli tıbbi ürünleri hakkında bilgiye sahiptir.
17- Farmakognozi ve Fitoterapi alanındaki İngilizce yayınları okur, bu çalışmaları derleyerek “Seminer” dersi kapsamında sunum yapar.