GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YARATICI MİMARLIKTA DIŞA VURUMLU PROBLEM ÇÖZÜMÜ/6461311
Dersin Adı: YARATICI MİMARLIKTA DIŞA VURUMLU PROBLEM ÇÖZÜMÜ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe, İngiliz
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. Ece KUMKALE AÇIKGÖZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ecekumkale
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ecekumkale@gazi.edu.tr, Kumkale@yahoo.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yaratıcı çözümlerinin saklı yapıtaşlarını açığa çıkarma sürecinde, mimari ürün ve durumların disiplinler arası bağlantılarını da içeren bütüncül ve ka
Çeşitli tasarım durumları için öğrenciler tarafından bireysel olarak araştırılan ve yönetilen yaratıcı problem çözümü süreçlerinde, bir dizi fikirleşi
Mimari bir bakış açısıyla, içeriği araştırmak, ilişkilendirmek ve öneri getirmek için gündelik problemlere aktif katılımı teşvik etmek.
Kişisel öğrenmenin yapma bilgisini dışa vurabilen ve ders sonrasında bütün problem çözümlerinde faydalanılabilecek bir araçlar bütününü oluşturmak ve
mimari pratik için özerk ve bireysel yönetilen bir problem çözme süreci yapılandırma yöntemi oluşturmak
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Final sunumları ve araştırmalar grup çalışması olarak gerçekleştirilebilmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  M.533: MİMARİ TASARLAMADA METODOLOJİ SORUNLARI / M.534: MİMARLIKTA TAS. VE DEĞ. PROBLEMLERİ / M.633: TASARIMDA SÜREÇ VE DÜŞÜNCE / M.639: MİMARİ TASARIMDA KURAM-KILGI BAĞLAMI / M.644: MİMARİ BİÇİMLENDİRMEDE KARAR VERME YÖNTEMLERİ
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders ve işleme programının tanıtılması.
2. Hafta  Yaratıcı edim ile mimarlık arasındaki ilişkinin anlaşılması için varoluşçu görüngübilim (fenomenoloji) bakış açısının tanıtılması. C. Norberg-Schulz o
3. Hafta  Mimarlık, anlam ve yer üzerine tartışmalar. Problem çözümü ve yaratıcılık ilişkisine genel bakışın tanıtılması, içerikle ilgili araştırma ödevi, ilgil
4. Hafta  Ödev bulduları üzerine tartışma. Yaratıcılık ve değerlendirme arasındaki ilişkinin tanıtılması, yaratıcılık ölçümü, doğru ve yanlışları üzerine eleşti
5. Hafta  Ödev bulguları üzerine tartışma. Yaratıcı edim içinde dışa vurumun rolü ile ilgili görüşlerin tanıtımı. Yaratıcı yansımanın kişisel anlamı üzerine yor
6. Hafta  Ödev bulguları üzerine tartışma. Öğrenme ve yaratıcı edim arasındaki doğrudan ilişki üzerine görüşlerin tanıtımı, öğrenmeyi öğrenme yaklaşımlarına örn
7. Hafta  Ödev bulguları üzerine tartışma. Yaratıcı edimi içerik ve kararların sistemli dışa vurumu ile sistematize etmek üzerine bir bakış açısı tanıtımı. Sist
8. Hafta  Araştırma bulgularının mimari tasarım problemlerinin çözümüne uygulanabilirliğinin tartışılması. Problem çözümünün sistematize edilmesi deneyimi için
9. Hafta  Ara sınav ve seçilen problem ya da soruların ve problem çözümünün anlama, kavrama ve önerme süreçlerinin tartışılması. Final teslim metni için ana hat
10. Hafta  Seçilen tekniklerin sorulan sorulara ya da seçilen problemlere cevap bulmadaki olasılıklarını araştırmak. Soru ya da problemin içeriği ve bu içeriğin
11. Hafta  Olası çözüm önerileri ve özgünlük kriterlerinin tartışılması. Problem ya da sorunun içeriği ve ifade edilen anlamı için bir öz değerlendirme krtierler
12. Hafta  Daha çokbağlantı ve öneri alternatifi geliştirmek için fikirleşim teknikerinin uygulaması. Final metninin ilk taslağının istenmesi ödevi.
13. Hafta  Önerilerin özgünlükleri üzerine kendi öz değerlendirme kriterleri üzerinden tartışma.
14. Hafta  Final metninin sözlü sunumları.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  . Csikzentmihalyi, M. and Csikzentmihalyi, I. S. (Eds.) (1998) Optimal Experience: Psychological Studies of Flow in Consciousness, Cambridge: Cambridge University Press . Dale H. S., Barry J. Z. (eds.) (1998) Self-Regulated Learning: From teaching to Self-Reflective Practice, New York and London: The Guilford Press. . Dewey, J. (1958) Art As Experience. New York: Capricorn Books, G. P. Putnam's Sons. . Koestler, A. (1964) The Act of Creation. New York: The Macmillan Company. . Kolb, D. A. (1984) Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. . Norberg-Schulz, C. (1965) Intentions in Architecture. Cambridge, Massachusetts: MIT. . Norberg-Schulz, C. (1971) Existence, Space and Architecture. New York: Praeger. . Norberg-Schulz, C. (1988) Architecture: Meaning and Place: Selected Essays, (New York: Electa/Rizolli. . Rapoport, A. (1990) The Meaning of the Built Environment: A Nonverbal Communication Approach. Tucso
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, grup çalışması, beyin fırtınası
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
14
4
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
8
2
16
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
3
9
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X